Yi nɛmbëlɛnë ghë

Yi nɛmbëlɛ bunë eba ewunë ghë

Ӡoova Adashɛghɩ

Nɩ mbë bɔ Abɛ

 BU AYƆGHƆNË NƲN OFO MBËNË GHË | ISAÏE 24-28

Ʒoova ekpɩ ëë ngikinelë eyɛsɛ

Ʒoova ekpɩ ëë ngikinelë eyɛsɛ

Fɛ n’ye ghɩnë kolo n’ye bë ehɔ fuɔgho bu eba elɛnë mɩnɛn, Ʒoova elɔ elë Ofo mpʋ fannga nhɛn elë edi.

“Sonjaghɩ Kpashi Ʒoova bá ebɔ mpʋ fannga nhɛn eba eshi elɔ ngiki powu”

25:6

  • Biblë brɛsʋ, àlɛ́ ngiki asɩsɩ adi bu aʋn-nkpɔ, bu ntɔnë eya n’ye kë edi cɛwu eyɛsɛ, kë nʋn bɛtɛɛ ghë.

“[Mpʋ] ayɔghɔnë efie nɛmbëlɛ nuɛ nʋn ëë ghë dɔ́, mpʋ alɛ divɛnnë kë ɲá ëë shi jí yí eshi yɛsɛ tete lɛ.”

  • Mpʋ ayɔghɔ lɛ, divɛnnë kë ɲá ëë shi jí yí eshi yɛsɛ tete lɛ eya Ofo mpʋ ayɔghɔ tetenë Ʒoova elɔ elënë.