Yikpe nkpɔ eka nda yɔghɔnë Gana gbo.

ELË KRETIƐNGHƖ OOHƲN LƐ JUMANDI LƐ JƐMƐN NAKWA Agbʋʋn 2017, Avɛ-nkpɔ 

N’ye ebë eba eka ndanë.

N’ye ebë eba ebɔ periodikë La Tour de Garde lɛ, yaya nahɔnrɛnë eya bunë eya n’ye enʋn mici fɛjinelë ghë lɛ, eka ndanë. Kpɩ n’ye ebë eba eka ndanë, álɛ fë epɔpɔ ëë ghë elɛ fë omu é.

BU AYƆGHƆNË NƲN OFO MBËNË GHË

Ʒoova ekpɩ ëë ngikinelë eyɛsɛ

Fɛ n’ye ghɩnë kolo n’ye bë ehɔ fuɔgho bu eba elɛnë mɩnɛn, Ʒoova elɔ elë Ofo mpʋ fannga nhɛn elë edi.

BU AYƆGHƆNË NƲN OFO MBËNË GHË

“Oodishì nkpɔ bá edi-oo, álɛ bu powu bë ebɩ”

Ʒezinë lɛ́ Oodishìnë, nɩ ngɩmɛn bɔ́, álɛ kebë ekpɩ ëë ngikinelë. Kë emimi Ofo ngikinë aɛn Ofo shigbënë ghë, kë enini kelë opu shi ayɔghɔ nhɛn.

BU AYƆGHƆNË NƲN OFO MBËNË GHË

Ofo yɔ́ Hizkiya ntɩjinë shi

Asiri ngikinë víɛ n’ye kebë elɛ, Ʒuifë-aghɩnë ghe eghʋ aghʋ, ese kebë ekaka bà, ese Ʒoova tʋ ëë anʒë nkpɔ wá ghʋ aghʋ bídí Ʒerizalɛmë.

KRETIƐNGHƖ OOHƲN

“O Ʒoova, [...] më bɔ́ më ntɩji bá fë ghë”

Bayɛ n’ye cibɩ yɔghɔ ghë lɛ, cibɩ pʋpʋ ghë lɛ powu, ebë ebɔ elë ntɩji eba Ʒoova ghë. ?Élé Hizkiya bá yá n’ye në bɔ́ në ntɩji bá Ofo ghë é?

BU AYƆGHƆNË NƲN OFO MBËNË GHË

Ʒoova elɔ ghɩnë pɛ́në mɛnsɩ

Runë mɛngbɔ eru ayɔghɔ nhɛnnë, eya n’ye mɛnsɩnë Ofo elɔ elënë bë eba eɔsɛ eboka elë, álɛ ebë eɲi elë ofosʋnë shi eyɛsɛ eyi.

KRETIƐNGHƖ OOHƲN

Éghaghaghë n’ye eɲë ésɛrɛ Ofo elɔ kretiɛnnë kë emianmian kelënë

?Élé ebë eba esɛrɛ Ofo, álɛ ebë eboka kretiɛnnë kë emianmian kelënë é?

BU AYƆGHƆNË NƲN OFO MBËNË GHË

Ʒoova lɛ́ Ofonë ehɛ jɔ tetenë bá eshunë ebashi

Ʒoova ghʋ Izai ghë hɛ́ bunë bá efɩ Babilɔnë oonë báshi agbʋʋn 200, álɛ bu ntɔnë gbɔ́ shú.