Yi nɛmbëlɛnë ghë

Yi nɛmbëlɛ bunë eba ewunë ghë

Ӡoova Adashɛghɩ

Nɩ mbë bɔ Abɛ

 BU AYƆGHƆNË NƲN OFO MBËNË GHË | JÉRÉMIE 1-4

“Më lɛ fë lɛ nʋn álɛ më éca fë”

“Më lɛ fë lɛ nʋn álɛ më éca fë”
WU

Ʒeremi dádá agbʋʋn 25 sɛ, ëë Ʒoova nɩ ëë bɔ́, álɛ bë elɛ Ëë agbagho. Ʒeremi dí akɔnda kɔ në gha pí juman ntɔnë ëë di-ghë, ese Ʒoova níni ëë opu shi n’ye Ná eboka ëë.

  1. 647

    Kë nɩ Ʒeremi bɔ́, álɛ bë elɛ Ofo agbagho.

  2. 607

    Kë bútu Ʒerizalɛmë.

  3. 580

    Kë ghɛ́ghɛ nakwanë rére.

Agbʋʋnnelë powu E.B.G.