Yi nɛmbëlɛnë ghë

Yi nɛmbëlɛ bunë eba ewunë ghë

Ӡoova Adashɛghɩ

Nɩ mbë bɔ Abɛ

 KRETIƐNGHƖ OOHƲN

Réjouissez-vous dans l’espérance

Réjouissez-vous dans l’espérance

Ntɩji nʋn fɛ bunë elɔ bato erishi ekpɛkpɛ (ancre) mɩnɛn. (Hé 6:19) Në eboka elë, álɛ ebë erishi ekpɛkpɛ mianmiannë efɩ elënë ngbeɲi. (1Tm 1:18, 19) Bu ntɔnë bë eɔsɛ elɛ kɔ́ bu pʋpʋnë enɛ́píɛ lɛ́, óó erɛrɛ elënë o, kɔ́ elë babunë cɔghɔnë o, kɔ́ orogba o, kɔ́ aviɛlɛnë eti elënë o, kɔ́ bu fuɔ o.

Ntɩji eboka elë, álɛ ebë ewu ajokpanë Ofo hɛ́ báshi Biblënë ghë kɔ bá eo elënë. (2Co 4:16-18; Hé 11:13, 26, 27) N’yonë, àlɛ́ kɔ́ elë eji ntɩ n’ye ebá eyi oforu o, kɔ́ elë eji ntɩ n’ye ebá ehʋn-oo eshipata n’ye o, bayɛ n’ye ebë eka bu ntɔnë, ebë edi akɔnda ewɛsɛ ëë eyɛsɛ eyi mici powu, álɛ elë ntɩjinë bë edɔomu. N’yonë, àlɛ́ mianmiannë efɩ elënë, ehʋn elë sɛ kʋra o, bë emɛn elɔ elë n’ye ebë eɲi elë sɛyɛyɛnë shi.—1P 1:6, 7.

KƖ VIDEO RÉJOUISSEZ-VOUS DANS L’ESPÉRANCE GHË, ÁLƐ EƝË ÉBƆ JƆVIVI NTƐNƖELË EDIDI JƆ:

  • ?Mabughëwu Moizë lɛ́ ghɩ yɔghɔnë ebë eyɔyɔ é?

  • ?Juman nkpɔca renishìnelë bë edi é?

  • ?Eɲë shikwa ofosʋnë ghë, bu nkpɔca eɲë édi ëë akɔnda n’ye eɲë élɛ ngbeɲi gbo é?

  • ?Élé ntɩji bë eba eboka eɲë, álɛ eɲë érishi ekpɛkpɛ eyɛsɛ mianmian ngbeɲi é?

  • ?Mabu eɲë evivi n’ye eɲë élɛ é?