Yi nɛmbëlɛnë ghë

Yi nɛmbëlɛ bunë eba ewunë ghë

Ӡoova Adashɛghɩ

Nɩ mbë bɔ Abɛ

 BU AYƆGHƆNË NƲN OFO MBËNË GHË | ISAÏE 63-66

Oforu puɔpuɔnë lɛ, eshipata puɔpuɔnë lɛ bá ése sɛyɛyɛ gbɔ nhɛn

Oforu puɔpuɔnë lɛ, eshipata puɔpuɔnë lɛ bá ése sɛyɛyɛ gbɔ nhɛn

Ʒoova hɛ́ báshi Isaïe órò 65 ghë kɔ ná ekaka bu powu eba oku fɛ epidɛ ghënë mɩnɛn. Noo në mʋn yɛsɛ n’ye kɔ teteghë jɔ ntɔnë bá eshu ghëwu, në lɛ́ mbë fɛ n’ye në shú dádá mɩnɛn.

Ʒoova elɛ oforu puɔpuɔ lɛ, eshipata puɔpuɔ lɛ, n’ye, kë ghe eghagha alahɔ bunelë ghë n’ye

65:17

?Mabu lɛ́ oforu puɔpuɔnë é?

  • Gufrëmɔndɔn puɔpuɔnë bá elɛ, bunë sheghë bá enʋn eshipata n’ye.

  • Kë só ëë eshi agbʋʋn 1914 ghë, mícínë kë bɔ́ shibanë lé Krisë mërɩ álɛ bë elɛ Ofo Shibanë ëë Oodishìnë.

?Mabu lɛ́ eshipata puɔpuɔnë é?

  • Ngikinë kë epíe oo powu ghë lɛ, mbë powu ghë lɛ, kë tɔ́ sɛakɔ nfre nfre lɛ, óó kë bá eo-omu ewu oforu gufrëmɔndɔnnë ëë shibanë ghɩ sɛyɛyɛ ghënë.

?Élé kë ghe ba ghe eghagha alahɔ bunelë ghë n’ye wué?

  • Bunë elɛ jɔ ehʋn elë sɛ sɛakɔ ghë lɛ, akɔnda ghë lɛ, oghorumɔn ghë lɛnë powu ghe kpa ghe enʋnghë n’ye tata.

  • Aghɩnë kë edi ecelenë, kë bá ewu oohʋn sɛyɛyɛ tete, kë bá eghagha bu ayɔghɔnë kebë ewu mici powunë ghë.