Yi nɛmbëlɛnë ghë

Yi nɛmbëlɛ bunë eba ewunë ghë

Ӡoova Adashɛghɩ

Nɩ mbë bɔ Abɛ

 KRETIƐNGHƖ OOHƲN

Édi akɔnda ebɔ Ofo nakwanelë eyɛsɛ

Édi akɔnda ebɔ Ofo nakwanelë eyɛsɛ

Ʒezi yáya kɔ: “Kë bɔ́ ëë hɔ́ eɲë, eɲë esë ébɔ ëë ehɔ ngiki.” (Mt 10:8) Elë ebɔ shigbë yɔghɔ ntɔnë. Biblë lɛ, Ofo nakwa kala gbenë elë ebɔ elɔ ngikinë lɛ, elë ghe lɔ kë ghe nɛ apɩ. (2Co 2:17) Ese nahɔnrɛ ayɔghɔ tetenë píe Ofo Mbënë ghënë, nʋn nakwa ntɔnelë ghë. Ngiki elele mɛnsɩ eghɛghɛ nakwa ntɔnelë, kë ekpa enɛ apɩ, álɛ bato bë ebɔ kelë ekɛkɛ ofokwanë nʋn maɛnnë ghënë powu. N’yonë, ebë ebɔ ntɛnɩ jí elë apɩ esëkpɔ.

Di akɔnda le bu aɛn ghë yɛsɛ, álɛ fë gbɔ ebɔ nakwa elɔ ngiki àlɛ́ bɔ́bɔ́ fë në ehɛ Ofo jɔ ja. (Mt 7:6) N’ye fë éba ebɔ nakwa eɲʋn ngikinë kë eghʋ n’yo esaasɛnë, lele mɛnsɩ didi jɔ alɛ kelë lɛ, álɛ fë emʋn bunë eyɛyɛ kelë sɛ. ?Jɔnë kë vívi karenë ghënë, fë éɔsɛ ekaka mbë elɔ aji ehɛ kɔ “ao” nkpɔ ghë wú? Àlɛ́ fë gha ɔɔsɛ gha mʋn bunë eyɛyɛ yiki nkpɔ sɛ wunë, bayɛ n’ye fë élɔ në nakwaflɛflɛ nkpɔ. Ese àlɛ́ në avivi n’ye fë élɔ në kɔ́ periodikë nkpɔ o, kɔ́ nakwa fuɔ nkpɔ o, disʋ bɔ lɔ në sɛyɛyɛ ghë. —Pr 3:27, 28.