Yi nɛmbëlɛnë ghë

Yi nɛmbëlɛ bunë eba ewunë ghë

Ӡoova Adashɛghɩ

Nɩ mbë bɔ Abɛ

 BU AYƆGHƆNË NƲN OFO MBËNË GHË | ISAÏE 47-51

Ʒoova ghɩwunë elɔ shiyɔ

Ʒoova ghɩwunë elɔ shiyɔ

48:17

  • Kolo ghë, Ʒoova eya elë n’ye ebë eba enɔn, álɛ ebë ewu oohʋn sɛyɛyɛ. Àlɛ́ elë awu në ghɩ, ebë ewu ayɔghɔ.

48:18

“Bɛtɛɛ [ ... ] fɛ jibɔ mɩnɛn”

  • Ʒoova hɛ́ kɔ në élɛ elë bɛtɛɛnë bë edɔomu, bë enʋnghë eyi mici powu fɛ jibɔ mɩnɛn.

“Bunë sheghë fɛ n’ye ngʋji eba etinë mɩnɛn”

  • Ebë elɛ bunë sheghënë edɔ; ngiki ghe eɔsɛ ghe eɲi ëë eyimbu fɛ n’ye kë ghe ba ghe ɔɔsɛ ghe ɲi tinë ngʋji etinë eyimbu wu mɩnɛn.