Yi nɛmbëlɛnë ghë

Yi nɛmbëlɛ bunë eba ewunë ghë

Ӡoova Adashɛghɩ

Nɩ mbë bɔ Abɛ

 BU AYƆGHƆNË NƲN OFO MBËNË GHË | JOB 38-42

Elë asɛrɛ Ofo alɔ ngiki, eyɛyɛ Ʒoova sɛ.

Elë asɛrɛ Ofo alɔ ngiki, eyɛyɛ Ʒoova sɛ.

Ʒoova hɛ́ Ʒɔbë kɔ bë esɛrɛ Ofo elɔ Elifazë lɛ, Bildadë lɛ, Sofarë lɛ

42:7-10

  • Ʒoova hɛ́ Elifazë lɛ, Bildadë lɛ, Sofarë lɛ kɔ kebë eyi efɩ Ʒɔbë álɛ bë ebɔ nɛpiɛ egbela eyiyi ntɛɛn elɔ kelë.

  • Ofo hɛ́ Ʒɔbë kɔ bë esɛrɛ Ofo elɔ kelë.

  • Ʒɔbë sɛ́rɛ Ofo lɔ́ kelë rérenë, Ofo ká yɔ́ në shi.

Ʒoova yɔ́ Ʒɔbë shi ayɔghɔ nhɛn ëë ntɩjinë lɛ, ëë opukɩnë lɛ ghëwu

42:10-17

  • Ʒoova ghɔ́ mianmiannë fɩ Ʒɔbënë powu nɩ, në kpa lɛ́ sɛ yɛ në ayɔghɔ nhɛn.

  • Ʒɔbë shikwaghɩ lɛ, ëë cɛwuelë lɛ kë níni ëë opu shi pɛnë fɩ ëënë powu ghë.

  • Ʒoova káka Ʒɔbë babunë powu bá oku, në lɛ́ Ʒɔbë wú ëë bunë cɔ́ghɔnë eki aɲʋn.

  • Ʒɔbë lɛ ya lɛ, kë kpá hʋn jɛelë enɛn.

  • Ʒɔbë kpá hʋn-oo agbʋʋn 140. Sɛ yɛ́yɛ në n’ye në ɔɔsɛ wú në shikwaghɩ bieghɩ alɛ́ (jɛjɛelë lɛ, jɛjɛ-jɛjɛelë lɛ).