Yi nɛmbëlɛnë ghë

Yi nɛmbëlɛ bunë eba ewunë ghë

Ӡoova Adashɛghɩ

Nɩ mbë bɔ Abɛ

Avɛ-nkpɔ mici 25-31

EZRA 6-10

Avɛ-nkpɔ mici 25-31
 • Nɛn 10 alɛ ofosɛrɛ lɛ

 • Mbë pidɛ (Bë eɔsɛ epi min. 3)

BU AYƆGHƆNË NƲN OFO MBËNË GHË

 • Ʒoova evivi n’ye ebë esʋ në oghorumɔn yɔghɔ ghë”: (Min. 10)

  • Ezr 7:10—Ezra bába ëë oghorumɔnnë yɛ.

  • Ezr 7:12-28—Ezra bába ëë esë yɛ alɛ kebë ekaka eyi Ʒerizalɛmë.

  • Ezr 8:21-23—Ezra eji ntɩ n’ye Ʒoova bá ebidi ngikinë kë esʋ Në në shi.

 • Ebë emʋn Ofo bunelë eyɛsɛ: (Min. 8)

  • Ezr 9:1, 2—?Mabughëwu gha yɛsɛ n’ye kebë evi “óo ntɔnë ngiki” wué? (w06-F 15/1 20 § 1)

  • Ezr 10:3—?Mabughëwu kë pa wɔ́, djɛelë lɛ nɔn-elë lɛ é? (w06-F 15/1 20 § 2)

  • ?Gbai ntɛnɩ Biblënë ebë ekanë, mabu eyaya më Ʒoova sɛ é?

  • ?Gbai ntɛnɩ Biblënë ebë ekanë ghë, djɔ nkpɔca më eɔsɛ ebɔ, ehɛ Ofo djɔ é?

 • Biblë ka: Ezr 7:18-28 (Bë eɔsɛ epi min. 4)

ÉMƲN OFODJƆHƐ JUMANNË DI YƐSƐ

 • Djɔdidi pidɛ: (Min. 2) Ya n’ye kë eba ebɔ nakwadjɛ Nda yɔghɔ, elɔ ngiki. Ébɔ órò 8, djɔvivi 1, edidi djɔ. Lɛ̀ mbënë bë elɛ fë ekaka ewa edagha ghɩnë lapɔ.

 • Ghɩ dagha: (Min. 4) Ngrɛmɔn nkpɔ ghë, ya n’ye kë ebá ekaka eyi edagha ghɩnë dísʋ bɔ́ nakwadjɛ Nda yɔghɔ. Ébɔ órò 8, djɔvivi 1, abɩ 2 lɛ ngrɛmɔn ntɔnë. Lɛ̀ mbënë bë elɛ fë ekaka ewa edagha ghɩnë lapɔ.

 • Biblë shigbagba: (Min. 6) Lɛ́ ngrɛmɔn nkpɔnë ya n’ye kë ebá ebɔ nakwadjɛ Nda yɔghɔ, órò 8, djɔvivi 2 egbagba biblë shi.

KRETIƐNGHƖ OOHƲN

 • Nɛn 138

 • Elë émʋn Ofo jumannë di eyɛsɛ: Lɛ̀ mbënë bë elɛ fë ekaka ewa edagha ghɩnë lapɔ”: (Min. 7) Djɔdidi. Kɩ Avɛ-nkpɔ video Émʋn Ofo jumannë di eyɛsɛ ghë, videonë eya n’ye ofodjɔhɛghɩ ebá ekaka eyi edagha aghɩnë kë dísʋ bɔ́ nakwa flɛflɛ ?Élé ebë eba ewu ngbeɲi gbo oohʋnnë é? lɛ, ?Élé ebë eba ewu Biblë é? lɛ, nakwadjɛ Nda yɔghɔ, lɛ.

 • Bunë Ofo kwanë bë eɲishi: (Min.8)

 • Ofokwa Biblë shigbagba: ia-F órò 7 § 15-27, bunë ebë eɲishinë nʋn agba 66 ghë (Min. 30)

 • Ghagha bunë ewúnë ghë, alɛ fë ekpa ehɛ bunë ebá ewu gbai gbeenë ghë lɛ. (Min. 3)

 • Nɛn 120 alɛ ofosɛrɛ lɛ