Yi nɛmbëlɛnë ghë

Yi nɛmbëlɛ bunë eba ewunë ghë

Ӡoova Adashɛghɩ

Nɩ mbë bɔ Abɛ

 BU AYƆGHƆNË NƲN OFO MBËNË GHË | PSAUMES 34-37

Bɔ fë ntɩji ba Ʒoova ghë álɛ fë elɛ bu ayɔghɔ.

Bɔ fë ntɩji ba Ʒoova ghë álɛ fë elɛ bu ayɔghɔ.

“Gha elɛ lakwaghɩ bu [...] gha eɛɛ fë aɛn”

37:1, 2

  • Abɛlɛghɩ bàbunë kë ɔɔnë ghe nʋnmɔn. Gha elɛ bu ntɔnë gha elɛ fë ghe ebɔ aɛn ghe eba jumannë fë edi elɔ Ʒoovanë ghë. Bɔ aɛn ba Ofo shiyɔnë lɛ, Ofo bunë fë eghagha n’ye fë elɛnë lɛ ghë.

“Bɔ fë ntɩji ba Ʒoova ghë álɛ fë elɛ bunë yɛsɛ”

37:3

  • Àlɛ́ kɔ́ fë etɔtɔ opu aɲʋn-aɲʋn o, kɔ́ jɔ dɔ́ shé fë o, ji Ofo ntɩ n’ye bá etu fë akpa, bá eboka fë álɛ fë ntɩjinë bë erishi ekpɛkpɛ.

  • Ka Ofo Shiba nda yɔghɔnë dɔ.

“Wu sɛyɛyɛ Ʒoova sɛ”

37:4

  • Viɛ n’ye fë eba emʋn Ʒoova eyɛsɛ. Bu ntɔnë ghëwu, bɔ cibɩ ka Ofo Mbënë, di akɔnda wɛsɛ ëë mici powu.

“Bɔ jɔnë efɩ fënë powu le Ʒoova mërɩ”

37:5, 6

  • Ji ntɩ yɛsɛ n’ye mianmiannë efɩ fënë powu ghë, Ʒoova bá eboka fë.

  • Àlɛ́ ngiki në emianmian fë, kë në ehɛ fë jɔ pʋ, dá ta fù yɔghɔ yi.

“Cɛomu, so dɛɛn Ʒoova ngbeɲi, fu opu shi kɩkɩ në”

37:7-9

  • Ɲa bunë bë elɛ fë ghe kpa ghe ewu sɛyɛyɛ lɛ, shibidi lɛ Ofo ngbeɲinë shi.

“Eshipatanë bá elɛ aghɩnë kë ése kelë esë eshinë é”

37:10, 11

  • Se fë esë eshi, kɩkɩ micinë Ʒoova bë eghɔ nkɔnë ngiki edinë powu enɩ.

  • Boka më-nɔnjɛ kretiɛn, bɔ Ofo maɛn puɔpuɔnë bá eshu petenë nini ghɩnë jɔ dɔ́ she ëë opu shi.

Mesi Shibanë bá ése shiyɔ fannga nhɛn.