Yi nɛmbëlɛnë ghë

Yi nɛmbëlɛ bunë eba ewunë ghë

Ӡoova Adashɛghɩ

Nɩ mbë bɔ Abɛ

 BU AYƆGHƆNË NƲN OFO MBËNË GHË | PSAUMES 74-78

Ghagha bunë Ʒoova lɛ́nelë ghë.

Ghagha bunë Ʒoova lɛ́nelë ghë.

Yɛsɛ tete n’ye ebë edi bu ayɔghɔnë Ʒoova lɛ́në akɔnda.

74:16; 77:6, 11, 12

 • Akɔndanë elë edi ewɛsɛ bunë, eboka elë álɛ ebë ece bunë elë eka Ofo Mbënë ghënë eyɛsɛ, ekpa eboka elë álɛ ebë emʋn tɩ Ofo bunë kë eyaya elënë ghë.

 • Àlɛ́ elë adi Ʒoova akɔnda tete, bu ntɔnë bë eboka elë álɛ ebë eghagha bu ayɔghɔnë në elɛnë lɛ, ntɩjinë në lɔ́ elënë lɛ ghë.

Bu ntɛnɩelë nʋn Ʒoova bu ayɔghɔnë elɛnë ghë:

74:16, 17; 75:6, 7; 78:11-17

 • Ofo babu

  Àlɛ́ elë ahɔhɔ Ʒoova babunelë mʋn adɔ, gbʋnë elë egbʋ Ʒoovanë esë bë edɔomu edɔ.

 • Ngikinë Ofo nɩbɔ́ bá ofokwanë ngbeɲinë

  Ebë ewu aghɩnë Ʒoova nɩbɔ́ bá elë ngbeɲinë ghɩ.

 • Bunë në lɛ́ cá ngiki

  Àlɛ́ elë aghagha bunë Ʒoova lɛ́ cá ngikinë ghë, bu ntɔnë bë ele elë ntɩjinë ebɔ́ bá ëë bunë evivinë lɛ, kpɩnë bë eɔsɛ ekpɩ aghɩnë kë esʋ ëënë lɛ ghë.