Yi nɛmbëlɛnë ghë

Yi nɛmbëlɛ bunë eba ewunë ghë

Ӡoova Adashɛghɩ

Nɩ mbë bɔ Abɛ

 KRETIƐNGHƖ OOHƲN

N’ye mici powu shigbëfɩghɩ bë eba edi kelë jumannë.

N’ye mici powu shigbëfɩghɩ bë eba edi kelë jumannë.

Bayɛ n’ye fë ebaba fë esë eyɛ álɛ fë eɔsɛ edi shigbëfɩghɩ jumannë. Àlɛ́ fë abɔ cibɩ 18 gbai nkpɔ ghë aka Ofo ndanë, fë eɔsɛ elɛ shigbëfɩgho, fë kpa eɔsɛ ewu cibɩ elɛ bu fuɔ lapɔ. Àlɛ́ fë aba nhɛn elɛ, fë eɔsɛ edi fë jumannë eyɛsɛ àlɛ́ bɔ́bɔ́ kɔ́ orogba o, kɔ́ mijinɔn o aji fë bà aɛn mici jɔghɔ. Tablonë dá oghoshi n’yenë eya n’ye ofojɔhɛghɩnë kë edi juman mici jɔghɔ lɛ, mici powu lɛ, aghɩnë sɛ ghe yɛ kelë lɛ, aghɩnë kë ghe wu sɛjɔ lɛ bë eba elɛ. Àlɛ́ eɲë ababa eɲë esë ayɛ tete, eɲë shikwagho nkpɔ bë eɔsɛ eo shigbëfɩ jumannë órò Avɛ-ɲaakonë ghë. ?Mabu ghëwu eɲë ghe bɔ bu ntɔnë ghe didi jɔ Ofonë eɲá esʋ eɲë shikwa ghë gbai gbeenë ghë wué?

MË EDI JUMAN MICI JƆGHƆ

Lɛndi

JUMAN

Mardi

JUMAN

Mɛrkredi

JUMAN

Ʒedi

Cibɩ 6

Vandredi

Cibɩ 6

Samedi

Cibɩ 4

Dimanchë

Cibɩ 2

MË EDI JUMAN MICI POWU

Lɛndi

Cibɩ 2

Mardi

Cibɩ 2

Mɛrkredi

JƐMƐN

Ʒedi

Cibɩ 2

Vandredi

Cibɩ 2

Samedi

Cibɩ 6

Dimanchë

Cibɩ 4

SƐ TETE GHE YƐ MË

Lɛndi

MURUNƖ

Mardi

Cibɩ 3

Mɛrkredi

Cibɩ 3

Ʒedi

Cibɩ 3

Vandredi

Cibɩ 3

Samedi

Cibɩ 3

Dimanchë

Cibɩ 3