Yi nɛmbëlɛnë ghë

Yi nɛmbëlɛ bunë eba ewunë ghë

Ӡoova Adashɛghɩ

Nɩ mbë bɔ Abɛ

 KRETIƐNGHƖ OOHƲN

?Fë eɔsɛ elɛ ëë ewu agbʋʋn nkpɔ wú?

?Fë eɔsɛ elɛ ëë ewu agbʋʋn nkpɔ wú?

?Fë élɛ mabu ewu é? Mici powu shigbëfɩgho. Fë éwu shiyɔ gbɔ tete.—Pr 10:22.

ÀLƐ́ FË ELƐ SHIGBËGHO, FË EƆSƐ...

  • emʋn Ofo ndanë ka eyɛsɛ, fë kpa ewu sɛyɛyɛ ofojɔhɛ jumannë ghë edɔ.

  • elɛ, fë lɛ Ʒoova lɛ ncɔcɔnë bë eɔsɛ esheghë eyɛsɛ. Àlɛ́ fë ehɛ ngiki Ofo jɔ edɔ, fë éghagha Ofo sɛ-bu ayɔghɔnelë ghë edɔ.

  • ewu sɛyɛyɛnë ngikinë kë ebɔ Ofo Shibanë eboepi kelë oohʋn ghënë kë ewunë lɛ, sɛyɛyɛnë ngikinë kë elele mɛnsɩ edi juman elɔ ngiki fuɔnë kë ewunë lɛ. —Mt 6:33; Ac 20:35

  • eyi shigbëfɩghɩ jɛmɛnnë kë eshe gbainë bude sasaghonë edagha ofokwanë lɛ, shigbëfɩghɩ jɛmɛnnë kë eshe álɛ kebë egbɔ eshe bude jɛmɛnnë lɛ, shigbëfɩghɩ nakwatɩnë (École des pionniers) lɛ ghë.

  • egbagba Biblë shi alɛ ngiki fannga nhɛn lɛ.

  • ebɔ cibɩ fannga nhɛn edidi jɔ alɛ ofojɔhɛghɩnelë lɛ sɛyɛyɛ ghë, ele eɲë esë ndɔnʋn.—Rm 1:11, 12