Yi nɛmbëlɛnë ghë

Yi nɛmbëlɛ bunë eba ewunë ghë

Ӡoova Adashɛghɩ

Nɩ mbë bɔ Abɛ

N’ye ebë eba eka ndanë.

N’ye ebë eba eka ndanë.

LA TOUR DE GARDE

Jɔvivi: ?Ngiki víɛ n’ye kebë ekuku Biblë shi, në ghe ekpa ghe enʋnghë n’ye, ese kë gha ɔɔsɛ. ?Fë dísʋ n’ye àlɛ́ teteghë Biblënë apie Ofo ee gbo, n’ye bë eba elɛ enë wú?

Biblë abɩ: Is 40:8

Bunë ebë ehɔ: Bunë kë ghɛ́ghɛ n’yenelë eya bunë ngiki lɛ́, álɛ kebë ekuku Biblë shi ese kë gha ɔɔsɛ.

LA TOUR DE GARDE (agba fɛji)

Jɔvivi: Më evivi n’ye fë ehɛ më akɔndanë fë edi jɔ ntɛnɩ ghë. [Ka jɔvivi pidɛnë nʋn agba 16 ghënë.] Ngiki jɔghɔ edi akɔnda n’ye ofotɩ-yi lɛ́ bunë ngiki jí-órò sé. Ngiki aghɔ edi akɔnda kɔ Ofo eghʋ ofotɩ ghë elɛlɛ elë álɛ ebë erɩeda në sɛ. ?Élé fë ëë fë wú é?

Biblë abɩ: Jc 1:27, note.

Bunë ebë ehɔ: Nakwa ntɛnɩ eya ntɛnɩ Biblë ehɛ jɔ ntɔnë ghë. Më evivi n’ye më ekaka ewa aji mici fuɔ álɛ ebë ebɔ jɔnë kë hɛ́ n’yenelë jɔghɔ edidi jɔ.

NDA YƆGHƆNË PIE OFO EE GBO!

Jɔvivi: Ngiki fannga nhɛn edi akɔnda kɔ àlɛ́ yiki në eka jɔnë kë hɛ́ báshi Biblënë ghënë, elɛ fɛ n’ye fë eka Ʒurnalë mɩnɛn. ?Jɔnë kë hɛ́ báshi, óó eya n’ye oohʋnnë eba eyinë, nkpɔca kɔ́ fë boepi wú o, kɔ́ fë cé dádá o é?

Biblë abɩ: 2Tm 3:1-5

Bunë ebë ehɔ: Nakwajɛ ntɛnɩ eya bunë ghëwu bu ntɛnɩ eshu maɛnnë ghënë lɛ́ aghɩnë kë kolo Ofonë nda yɔghɔ. [Ya órò 1, jɔvivi 2.]

N’YE FË OMUNË FË EBA EKA NDANË

Kpɩ n’ye kë bá lɛnë álɛ fë eghɛghɛ n’ye fë omunë fë eba eka ndanë.