Yi nɛmbëlɛnë ghë

Yi nɛmbëlɛ bunë eba ewunë ghë

Ӡoova Adashɛghɩ

Nɩ mbë bɔ Abɛ

 KRETIƐNGHƖ OOHƲN

Àlɛ́ elë gha víɛ bu ologbɔ elë oohʋn ghë, bu ntɔnë bë eboka elë álɛ ebë ele Ofo eyi.

Àlɛ́ elë gha víɛ bu ologbɔ elë oohʋn ghë, bu ntɔnë bë eboka elë álɛ ebë ele Ofo eyi.

Amɛn, álɛ bu bë epiɛ-piɛ yiki mpʋ oohʋn ghënë, gha kpɛkpɛ. Ngiki elele mɛnsɩ ebɔ shigha eveve bu, kë ebɔ cibɩ ehɔhɔ n’ye kebë eba emʋn bu ntɔnelë, kë ebɔ cibɩ fannga nhɛn ekpɩ kelë, ebaba kelë eyɛ. Ʒezi gha víɛ babu fannga nhɛn ëë oohʋn ghë. N’yonë, bʋʋn gha jí në bà aɛn Ofo jumannë ëë di ghë.—Mt 8:20.

?Élé eɲë eba epete bu eɲë oohʋn ghë álɛ eɲë eɔsɛ eka Ofo jɔ edɔ é? ?Àlɛ́ eɲë ababa bu ayɛ eɲë ereni gbo, eɲë shikwagho nkpɔ bë eɔsɛ ekaci shigbëfɩgho wú? ?Ese àlɛ́ eɲë nʋn shigbëfɩ jumannë ghë dáda, ngbɔ-ngbɔ, eɲë elɛ bu epiɛ-piɛ eɲë mpʋ oohʋn ghë wú? Ghɩnë apete ëë oohʋnnë álɛ bë edi Ʒoova jumannë, edisʋ ebɔ bunë ɔɔ oohʋn ghënë, ghɩ ntɔnë ewu sɛyɛyɛ.—1Tm 6:7-9.

Ghɛghɛ n’ye fë éba eɔsɛ epete bu fë oohʋn ghë.