Yi nɛmbëlɛnë ghë

Yi nɛmbëlɛ bunë eba ewunë ghë

Ӡoova Adashɛghɩ

Nɩ mbë bɔ Abɛ

 BU AYƆGHƆNË NƲN OFO MBËNË GHË | PSAUMES 60-68

Le Ʒoovanë lɛ́ Ghɩnë ece ofosɛrɛnë eyi.

Le Ʒoovanë lɛ́ Ghɩnë ece ofosɛrɛnë eyi.

Sɛrɛ Ʒoova bunë fë hɛ́ kɔ fë elɛ elɔ Ëënë ghëwu.

61:1, 8

  • Àlɛ́ elë asɛrɛ Ofo bunë ehɛ́ kɔ ebë elɛnë ghëwu, bu ntɔnë bë ele elë mɛnsɩ álɛ ebë eɔsɛ elɛ bunë ehɛ́ kɔ ebë elɛnë.

  • Hɔnë ebë ebɔ elë esë ehɔ Ofonë, lɛ́ bu yɔghɔ tetenë ebë eɔsɛ ehɛ kɔ ebë elɛ.

Ana

Bɔ jɔnë nʋn fë oghorumɔn ghënë powu hɛ Ʒoova ya n’ye fë eji në ntɩ.

62:8

  • Ofosɛrɛ ghë, ebë ehɛ n’ye jɔ eba eci elë oghorumɔn aba tete ghënë.

  • Àlɛ́ elë asɛrɛ Ofo bu nkpɔ ghëwu, elë ewu n’ye Ʒoova eba elɔ elë bunë evívinë.

Ʒezi

Ʒoova lɛ́ Ghɩnë ece aghɩnë oghorumɔn yɛ kelë sɛnë ofosɛrɛ.

65:1, 2

  • Aghɩnë kë evivi n’ye kebë emʋn Ʒoova, kebë kpa elɛ ëë bunë vívinë, Ʒoova ece kelë powu sɛrɛnë.

  • Ebë eɔsɛ erɩeda Ʒoova sɛ cibɩ powu ofosɛrɛ ghë.

Kɔrnɛyë

Ghɛghɛ jɔnë fë evivi n’ye fë ehɛ fë ofosɛrɛ ghënë jɔghɔ: