Kë eka nda yɔghɔnë edi yighɔ nkpɔ Kamerunë gbo.

ELË KRETIƐNGHƖ OOHƲN LƐ JUMANDI LƐ JƐMƐN NAKWA Agbʋʋn 2016, Avɛ-lɔhʋn-arɩ 

N’ye ebë eba eka ndanë.

N’ye ebë eba ebɔ La Tour de Garde lɛ, Nda yɔghɔnë pie Ofo ee gbo! lɛ elɔ ngiki. Kpɩ n’ye ebë eba eka ndanë álɛ fë epɔpɔghë elɛ fë omu ee.

BU AYƆGHƆNË NƲN OFO MBËNË GHË

Le Ʒoovanë lɛ́ Ghɩnë ece ofosɛrɛnë eyi.

?Mabu ghëwu yɛsɛ n’ye fë esɛrɛ Ofo bunë fë hɛ́ kɔ fë elɛ elɔ Ëënë ghëwu é? ?Élé fë éba eya n’ye fë eji Ofo ntɩ fë ofosɛrɛ ghë é? (Psaumes 61-65)

KRETIƐNGHƖ OOHƲN

Àlɛ́ elë gha víɛ bu ologbɔ elë oohʋn ghë, bu ntɔnë bë eboka elë álɛ ebë ele Ofo eyi.

?Àlɛ́ fë gha víɛ bu ologbɔ fë oohʋn ghë, mabu bu ntɔnë bë eboka fë álɛ fë elɛ é? Élé fë eba eyɔyɔ n’ye Ʒezi bá hʋn-oonë é?

BU AYƆGHƆNË NƲN Ofo MBËNË GHË

Ʒoova sʋghɩnelë, kë ebɔ ebëlɛgba elele mɛnsɩ elɛ ofosʋ tetenë ëë bunë sɛyɛyɛ ghë.

?Mabu mɛnsɩnë Davidë ebɔ ebëlɛgba elele edi Ʒoova jumannë eyaya elë é? ?Mabu mɛnsɩnë Ʒoova ngikinë kë ebɔ ebëlɛgba elele elɛ ofofsʋ tetenë ëë bunë eshu kelë rupu kë elɛ é? (Psaumes 69-72)

KRETIƐNGHƖ OOHƲN

?Fë eɔsɛ elɛ ëë ewu agbʋʋn nkpɔ wú?

Oohʋn yɔghɔ lɛ, shiyɔ fannga nhɛ ekɩkɩ aghɩnë kë edisʋ elɛ ëë ewunë.

KRETIƐNGHƖ OOHƲN

N’ye mici powu shigbëfɩghɩ bë eba edi kelë jumannë.

Sɛ bë eɔsɛ eji eɲë n’ye aghɩnë kɔ́ kë ghe wu bàghë wo, kɔ́ ke ghe wu sɛjɔ wo, kebë eɔsɛ elɛ shigbëfɩghɩ.

BU AYƆGHƆNË NƲN OFO MBËNË GHË

Ghagha bunë Ʒoova lɛ́nelë ghë.

?Mabu nʋn bunë Ʒoova elɛnëlë ghë é? ?Àlɛ́ elë adi akɔnda awɛsɛ kelë, éllé bɔnë bë elɔ elë ayɔghɔ é? (Psaumes 74-78)

BU AYƆGHƆNË NƲN OFO MBËNË GHË

?Ca lɛ́ Ghɩnë ɔɔ alɔ dɔ́ tete fë oohʋn ghë é?

Ghɩnë ghɛ́ghɛ psaume 83 yá n’ye Ʒoova ëë lɛ́ Ghɩnë ɔɔ alɔ dɔ́ tete ëë oohʋn ghë. ?Élé elë esë ebë eba eya n’ye elë esë Ʒoova ëë lɛ́ Ghɩnë ɔɔ alɔ dɔ tete elë oohʋn ghë é?