Yi nɛmbëlɛnë ghë

Yi nɛmbëlɛ bunë eba ewunë ghë

Ӡoova Adashɛghɩ

Nɩ mbë bɔ Abɛ

Avɛ-enɛn mici 3-9

Proverbes 1-6

Avɛ-enɛn mici 3-9
 • Nɛn 37 alɛ ofosɛrɛ lɛ

 • Mbë pidɛ (Bë eɔsɛ epi min. 3)

BU AYƆGHƆNË NƲN OFO MBËNË GHË

 • Fë oghorumɔn powu ghë, bɔ fë ntɩji ba Ʒoova ghë”: (Min. 10)

  • [Kɩ video Introduction aux Proverbes ghë.]

  • Pr 3:1-4—Éya kolo tete, ekpa édi ecele. (w00-F 15/1 23-24)

  • Pr 3:5-8—Élɛ bu eyi álɛ eɲë ebɔ eɲë ntɩji powu eba Ʒoova ghë. (w00-F 15/1 24)

 • Ebë emʋn Ofo bunelë eyɛsɛ: (Min. 8)

  • Pr 1:7—?Élé Ʒoova gbʋnë ghë ëë ‘bu mʋnnë eo-órò’ é? (w06-F 15/9 17 § 1; it-1-F 511)

  • Pr 6:1-5—?Àlɛ́ elë eja dɔ ghë noo ebaba mbë juman ghëwu, ese elë ewu n’ye gha lɛ́ aɛnshiji bu, mabu yɛsɛ n’ye ebë elɛ é? (w00-F 15/9 25-26)

  • ?Gbai ntɛnɩ Biblënë ebë ekanë, mabu eyaya më Ʒoova sɛ é?

  • ?Gbai ntɛnɩ Biblënë ebë ekanë ghë, jɔ nkpɔca më eɔsɛ ebɔ ehɛ Ofo jɔ é?

 • Biblë ka: (Bë eɔsɛ epi min. 4) Pr 6:20-35

ÉMƲN OFOJƆHƐ JUMANNË DI YƐSƐ

 • Baba fë esë yɛ n’ye fë eba eka ndanë vɛ ntɛnɩ ghë: (Min. 15) Jɔdidi. Kɩ videonë kë eya n’ye ebë eba ehɛ Ofo jɔnë ghë álɛ eɲë ebɔ kelë edidi jɔ. Le ofojɔhɛghɩnelë ndɔnʋn álɛ kebë elele mɛnsɩ edɔ elɛlɛ ngiki kebë ewa elë jɛmɛnnë elë eshe gbai mici fɛjinelë ghë, fɛ n’ye kë bá elɛ ëë maɛnnë ghë mɩnɛn.

KRETIƐNGHƖ OOHƲN

 • Nɛn 107

 • Bunë ofokwanë bë ebɔ aɛn eba ëë ghë: (Min. 8) Àlɛ́ eɲë evivi, eɲë eɔsɛ ebɔ Annuaire jɔnë ebë eɲishinë edidi jɔ (yb16-F 25-27)

 • Elë élɛ bu yɔghɔ elɔ aghɩnë kë ewa elë jɛmɛnnelë ghë (Pr 3:27): (Min. 7) Jɔdidi. Kɩ video ntɛnɩ ghë: ?Mabu kë elɛ Shibatɩnë ghë é? N’yonë, vivi jɔ ntɛnɩ: ?Élé ebë eba eɔsɛ elɛ álɛ kolonë elë ewu Shibatɩnë ghënë bë enʋnghë, ghe elɛ Avɛ-enɛnnë esëkpɔ ghë wo, ese cibɩ powu ghë é?

 • Ofokwa Biblë shigbagba: (Min. 30) bhs órò 1 § 11-17 alɛ Jɔ eshi 1 nʋn agba 207 ghë lɛ

 • Ghagha bunë ewúnë ghë, álɛ fë ekpa ehɛ bunë ebá ewu gbai gbeenë ghë. (Min. 3)

 • Nɛn 3 alɛ ofosɛrɛ lɛ