Yi nɛmbëlɛnë ghë

Yi nɛmbëlɛ bunë eba ewunë ghë

Ӡoova Adashɛghɩ

Nɩ mbë bɔ Abɛ

 KRETIƐNGHƖ OOHƲN

N’ye fë eba elɛ̀ mbë ayɔghɔ nhɛn àlɛ́ kë avivi jɔ jɛmɛnnë ghë

N’ye fë eba elɛ̀ mbë ayɔghɔ nhɛn àlɛ́ kë avivi jɔ jɛmɛnnë ghë

Mbë ayɔghɔnë elë elɛ̀ àlɛ́ kë avivi jɔ jɛmɛnnë ghënë, eboka ofokwanë. (Rm 14:19) Aghɩnë kë elɛ̀ mbënë esë, kë ewu ayɔghɔ. (Pr 15:23, 28) Ëë ghëwu, elë élele mɛnsɩ ebɔ mbë jɛmɛnnë powu ghë, àlɛ́ bɔ́bɔ́ eki nkpɔ o. Agbate, gha lɛ́ bànë ebá ece orùnë powu ghë ëë kë bá elɔ elë mbë wo. Ëë ghëwu, yɛsɛ n’ye ebë ebaba jɔnë elë evivi n’ye ebë ehɛnë eyɛ edɔ.

Mbë yɔghɔ...

  • emɛn ce-ghë, kë eɲi ëë órò, ghe fo. Bu fannga nhɛn ghë, bë eɔsɛ epi minitë ghedi (segɔndë 30).

  • eyɛsɛ àlɛ́ fë alɛ̀ ëë fë omu mbënë fë bába yɛnë ghë.

  • gha lɛ́ mbënë fë boepi lɛ́në ëë fë ekpa elɛ̀ lapɔ wu.

Àlɛ́ fë ëë kë boepi lɔ́ fë mbë, ...

  • lɛ̀ mbënë ghe ekpɛkpɛ ce-ghë, hɛ jɔnë kë vívinë eshi cɛɛ.

Àlɛ́ kë gbágba jɔnë kë vívinë shi, fë eɔsɛ...

  • eya n’ye Biblë abɩ kë ghɛ́ghɛnë eba eya jɔ ntɔnë eshi.

  • eya n’ye jɔ ntɔnë eba eci elë oohʋnnë aba.

  • ehɛ n’ye ebë eba ebɔ jɔnë ecenë elɛ bu.

  • ehɛ ghɩ oohʋn jɔ je eya jɔnë ebë eɲishinë nkpɔ.