Yi nɛmbëlɛnë ghë

Yi nɛmbëlɛ bunë eba ewunë ghë

Ӡoova Adashɛghɩ

Nɩ mbë bɔ Abɛ

 BU AYƆGHƆNË NƲN OFO MBËNË GHË | PROVERBES 12-16

Aɛnshiji yɛsɛ she shighaɛ

Aɛnshiji yɛsɛ she shighaɛ
WU

?Mabughëwu aɛnshijinë epie Ofo ee gbonë yɛsɛ tete é? Aghɩnë kë ɔɔ aɛnshiji ntɔnë, kë ekwa shigbë apʋpʋnelë, ë kë ehʋn-oo eyi. Aɛnshiji ntɔnë elɛ kë eyɛsɛ akɔndanë kë edinë ghë lɛ, mbënë kë elɛ̀në ghë lɛ, bunë kë elɛnë ghë lɛ.

Aɛnshiji elɛ elë ghe ɲiɲi elë esë

16:18, 19

  • Ghɩnë aɛn ji ëë shinë emʋn n’ye Ʒoova ëë lɛ́ aɛnshijinë powu tishi.

  • Aghɩnë kë elɛ bu óó eyɛsɛnë lɛ, aghɩnë kë elɔ kelë juman edɔ álɛ kebë edinë lɛ, yɛsɛ n’ye kë gha eɲiɲi kelë esë, kë gha kpa gha ece kelë esë orù.

Aɛnshiji elɛ elë elɛ̀ mbë yɔghɔ

16:21-24

  • Ghɩnë aɛn ji ëë shinë edi akɔnda ewɛsɛ bu álɛ bë ewu bu yɔghɔnë nʋn ngiki fuɔ ee gbo, álɛ bë ekpa ehɛ kelë jɔ yɔghɔ.

  • Aɛnshiji mbënë elë elɛ̀në eci oghorumɔn aba, ejʋ fɛ gholo mɩnɛn, ghe sʋsʋ, ghe viɛ ghɛ.