Yi nɛmbëlɛnë ghë

Yi nɛmbëlɛ bunë eba ewunë ghë

Ӡoova Adashɛghɩ

Nɩ mbë bɔ Abɛ

 KRETIƐNGHƖ OOHƲN

Ncasɔghɔ, éghʋ “tenishigbë gbɔnë” ghë ehʋn-eyi, eɲë gha ékɩkɩ.

Ncasɔghɔ, éghʋ “tenishigbë gbɔnë” ghë ehʋn-eyi, eɲë gha ékɩkɩ.

Ghe kpɛkpɛ ghe lɔ elë n’ye ebë edi akɔnda kɔ ebë elɛ casɔghɔje lɛ, ghɔyighɔje lɛ eyi mɩɩ bë elɛ ananan, n’ye Satan maɛn ntɛnɩ ghë, “aarɛrɛ mícínë” efɩ ngiki ahɔhɔnë, ghe efɩ kelë wu tata. (Ec 12:1) ?Àlɛ́ fë lɛ́ casɔghɔje, fë mʋn yɛsɛ n’ye kɔ fë ɔɔ cibɩ dɔ́ álɛ fë enɛobu ekpʋ Ofo bunë fë evivi n’ye fë elɛ, fɛ mici powu jumannë fë édinë mɩnɛn wú?

“Bunë kë ghe ji ëë ofu wunë” efɩ elë powu, dá eyikpe-mbogho lɛ, eyighɔ-mbogho lɛ ghë. (Ec 9:11) “Eɲë gha mʋn bunë eɲë oohʋnnë bë ekaci eci.” (Jc 4:14) N’yonë, gha élɔ Ofo bunë fë élɛnë bë ekɩkɩ ekpete nhɛn wu. Noo “tenishigbënë dɔ́omu, óó ece ngiki juman ghënë” fɩ báshi ebisenë, ghʋ n’yo hʋn-yi. (1Co 16:9) Jɔ ghe erɛrɛ fë, álɛ fë ehɛ kɔ ‘më bë ekɔ mʋn.’

Ofo jumannë fë eɔsɛ evivi n’ye fë édinelë jɔghɔ:

  • Fë éka Ofo ndanë mbë fuɔ ghë.

  • Fë ékaci shigbëfɩgho.

  • Fë éyi Ofo nakwatɩnelë ghë.

  • Fë élɛ aghɩnë kë elɛ aʋn elɔ Ofonë nkpɔ.

  • Fë édi juman Betɛlë.

  • Fë ékaci bude sasagho.

Bunë më evivi n’ye më élɛ: