Yi nɛmbëlɛnë ghë

Yi nɛmbëlɛ bunë eba ewunë ghë

Ӡoova Adashɛghɩ

Nɩ mbë bɔ Abɛ

 BU AYƆGHƆNË NƲN OFO MBËNË GHË | ECCLÉSIASTE 1-6

Wu sɛyɛyɛ fë juman akpɛkpɛnë fë edinë powu ghë.

Wu sɛyɛyɛ fë juman akpɛkpɛnë fë edinë powu ghë.

Ʒoova evivi n’ye ebë ewu sɛyɛyɛ jumannë elë edinë ghë. Në eyaya elë n’ye ebë eba elɛ bu ntɔnë. Yiki bë eɔsɛ ehɔhɔ n’ye bë eba ewu sɛyɛyɛ jumandi ghë àlɛ́ në adi në jumannë akɔnda ayɛsɛ.

Fë eɔsɛ ewu sɛyɛyɛ fë jumannë ghë àlɛ́...

3:13; 4:6

  • fë adi fë jumannë akɔnda ayɛsɛ.

  • fë adi n’ye fë jumannë eba eboka ngiki fuɔnë akɔnda.

  • fë alele mɛnsɩ tete adi juman; ese àlɛ́ fë apie fë juman-ku gbo asɔnë, fë ébɔ aɛn eba fë shikwaghɩnë lɛ, fë ofosʋnë lɛ ghë.