Yi nɛmbëlɛnë ghë

Yi nɛmbëlɛ bunë eba ewunë ghë

Ӡoova Adashɛghɩ

Nɩ mbë bɔ Abɛ

 BU AYƆGHƆNË NƲN OFO MBËNË GHË | ISAÏE 11-16

Ʒoova mʋnnë bá eshi eshipatanë powu ghë

Ʒoova mʋnnë bá eshi eshipatanë powu ghë

N’ye jɔ ntɛnɩ kë hɛ́ báshi n’yenë bá shú Israɛlë brɛsʋ

  • Israɛlë ngikinë ghe ewu kpa-nɛpiɛ apʋpʋ lɛ, kelë kaɛnghɩ lɛ ghe erie shigbënë kë në ebɔ epie Babilɔnë ekaka ewa ajinë ghë lɛ, n’ye kë bá káka wá nʋn kelë oonë ghë lapɔnë lɛ.—Ezr 8:21, 22.

N’ye jɔ ntɛnɩ kë hɛ́ báshi n’yenë eba eshu elë brɛsʋ

  • Ʒoova mʋnnë péte ngiki ayɔghɔ ghë. Ngikinë lahɔ gbo kë elɛ kpatakpata bunë, kë káci aghɩnë kë elɛ bɛtɛɛ. Ʒoova mʋnnë, lɛ́ elë powu enʋn paradi ghë Ofo aʋnnë nɛmbëlɛ.

N’ye jɔ ntɛnɩ kë hɛ́ báshi n’yenë bë eba eshu ngbeɲi gbo

  • Eshipatanë powu bá ekaci paradi. Sɛnishi lɛ, bɛtɛɛ lɛ bá enʋnghë fɛ n’ye Ofo bá vívi epidɛ ghënë mɩnɛn. Élɛ yiki o, élɛ nɛpiɛ o, bʋʋn ghe kpa ghe eyo ghɩʋn lahuɔn n’ye.

Ofo mʋnnë, lɔ́ Pɔlë rúpéte

  • N’ye në bá lɛ́ Fariziɛnnë, në yá n’ye në nʋn fɛ kpa-nɛpiɛ pʋpʋ mɩnɛn.—1Tm 1:13.

  • Ofo mʋn tetenë péte n’ye në bá nʋnnë, lɔ́ në káci yiki puɔpuɔ.—Col 3:8-10.