Yi nɛmbëlɛnë ghë

Yi nɛmbëlɛ bunë eba ewunë ghë

Ӡoova Adashɛghɩ

Nɩ mbë bɔ Abɛ

 Avɛ-enɛn-aɲʋn mici 12-18

“Kpe më enë! Tʋ më!”

“Kpe më enë! Tʋ më!”

Izai omunë edisʋ elɛ bu. Bayɛ n’ye ebë eyɔyɔ bu ntɔnë. Në yá n’ye në ɔɔ ntɩji. Kë në eviɛ yiki álɛ bë elɛ bu nkpɔnë, në gha mʋn bunë në élɛnë powu wu kʋra ese, abaʋn në ka hɛ́ kɔ ‘kpe më enë!’ (Is 6:8) ?Fë éɔsɛ ebaba bu eyɛ fë oohʋn ghë, álɛ fë éyi edi juman n’ye ofojɔhɛghɩ gha dɔ́ wué? (Ps 110:3) Agbate, bayɛ n’ye fë édi shighanë aʋn-yi ntɔnë bë ebɔ fënë akɔnda. (Lc 14:27, 28) Ese, disʋ yiyi ntɛɛn, lɛ́ bu boka ofojɔhɛ jumannë. (Mt 8:20; Mc 10:28-30) Fɛ n’ye kë bá yá ëë video Déménager là où il y a besoin de renfort ghënë mɩnɛn, shiyɔnë elë ewu Ʒoova jumannë ghënë, dɔ́omu she ntɛɛnnë elë eyiyinelë powu.

ÀLƐ́ EƝË AKPƖ VIDEONË ARERE, ÉGBAGBA JƆ NTƐNƖELË SHI:

  • ?Ntɛɛn nkpɔca Wiliamë shikwaghɩnë yíyi, álɛ kebë eyi edi Ofo juman Ekuatɛrë gbo é?

  • ?N’ye kë në eba enɩ aʋnkunë kebë eyi edi Ofo jumannë ebɔnë, bu nkpɔca kë dí ëë akɔnda é?

  • ?Shiyɔ nkpɔca kë wú é?

  • ?Àlɛ́ fë avivi n’ye fë éyi edi Ofo juman aʋnkunë ofojɔhɛghɩ gha dɔ́ wunë, yadʋwa fë ékpɩ álɛ fë emʋn aʋnku ntɔnë é?

SHIKWA OFOSƲ NTƐNƖ EƝÁ ELƐNË GHË, ÉBƆ JƆVIVI NTƐNƖELË EDIDI JƆ:

  • ?Élé elë shikwanë bë eba eɔsɛ edi Ofo jumannë edɔ é? (km-F 8/11 4-6)

  • ?Àlɛ́ elë gha ɔɔsɛ ebë eni eyi n’ye ofojɔhɛghɩ gha dɔ́ wunë, mabu ebë eɔsɛ elɛ eboka elë ofokwanë é? (w16.03-F 23-25)