Yi nɛmbëlɛnë ghë

Yi nɛmbëlɛ bunë eba ewunë ghë

Ӡoova Adashɛghɩ

Nɩ mbë bɔ Abɛ

 BU AYƆGHƆNË NƲN OFO MBËNË GHË | ISAÏE 6-10

Mesinë jɔnë kë hɛ́ báshinë shú

Mesinë jɔnë kë hɛ́ báshinë shú
WU

Agbʋʋn fannga nhɛn álɛ kebë egbɔ ehʋn Ʒezinë, Izai boepi hɛ́ báshi kɔ Mesinë bá eka Ofo nda “Galile oonelë ghë, n’ye Ʒurdɛnnë eghʋnë.” Ʒezi yí Galile oonelë powu ghë hɛ́ Ofo jɔ, yáya ngiki Shiba nda yɔghɔnë.—Is 9:1, 2.

  • Në lɛ́ në atrɛ bu pidɛ. —Jn 2:1-11 (Kana)

  • Në nɩ në akotonelë bɔ́. —Mc 3:13, 14 (Kapɛrnaumë sɛ n’yo)

  • Në gbágba mbë shi faɲinë ngboru. —Mt 5:1–7:27 (Kapɛrnaumë sɛ n’yo)

  • Në púlɛ yighɔ aghayaghonë ëë jɛ yikpe nkpɔ cecenë. —Lc 7:11-17 (Nainë)

  • Në píe rɔ ghë púlɛnë, në pía në esë adɩ yá në ejitiaghɩ 500.—1Co 15:6 (Galile)