Yi nɛmbëlɛnë ghë

Yi nɛmbëlɛ bunë eba ewunë ghë

Ӡoova Adashɛghɩ

Nɩ mbë bɔ Abɛ

 ÉMƲN OFOJƆHƐ JUMANNË DI YƐSƐ

Kanpaɲënë kë elɛ Elɛlɛ Ngiki Bude Jɛmɛn Gbɔnë ghë

Kanpaɲënë kë elɛ Elɛlɛ Ngiki Bude Jɛmɛn Gbɔnë ghë

Agbʋʋn powu sɛyɛyɛ ghë, elë ekɩkɩ Ofo Mbënë kë egbagbashi elɔ elë ece elë jɛmɛn gbɔnë ghë, óó elɛ sɛ eyɛyɛ elënë. N’yonë ngiki fannga nhɛn evivi n’ye kebë ewu Ʒoova bu ayɔghɔnelë. Elë evivi n’ye ebë elɛlɛ kelë powu, álɛ kebë ewa efɩ elë jɛmɛn ntɔnë ghë. (Ps 34:8) Ngɩmɛnnë kë nʋn ofokwanelë ghënë, kebë eo omu edidi jɔ, álɛ kebë ewu n’ye ebë eba eɔsɛ ebɔ nakwanë eyɛsɛ.

BUNË EBË EMƲN EBASHI

  • ?Mici nkpɔca ebë eshe elë jɛmɛn gbɔnë é?

  • ?Mici nkpɔca ngiki-lɛlɛnë bë eo-órò n’ye é?

  • ?Mici nkpɔca elë eshe ofojɔhɛ jɛmɛnnë n’ye é?

  • ?Mabu më eviɛ n’ye më elɛ eyɛsɛ ngiki-lɛlɛnë ghë é?

  • ?Ca më evivi n’ye më elɛlɛ é?

?JƆ NKPƆCA EƝË ÉHƐ ELƐLƐ NGIKI É?

Àlɛ́ fë elɛ̀ eri erere fɛ wɔ́wɔ́ mɩnɛn, fë eɔsɛ ehɛ kɔ:

“Enʋn kanpagnë ghë, elë elɛlɛ ngiki álɛ kebë ewa jɛmɛn yɔghɔ gbɔ nhɛn ghë. Kë ghɛ́ghɛ micinë lɛ, cibɩnë lɛ, aʋnkunë lɛ dá nakwa ntɛnɩ ghë. “Elë evivi n’ye elë lɛ eɲë lɛ bë esɩsɩ eshe jɛmɛn ntɔnë.”

?ÉLÉ EƝË EBA EƆSƐ EBOKA GHƖNË OFO JƆ EYƐYƐ ËË SƐ É?

Teteghë elë evivi n’ye ebë elɛlɛ ngiki fannga nhɛn kebë ewa jɛmɛnnë ghë, ese yɛsɛ n’ye ebë eboka aghɩnë Ofo jɔ eyɛyɛ kelë sɛnë.

Samedi lɛ Dimanshë lɛ, eɲë eɔsɛ ebɔ periodikë lɛ, nakwanë elë ebɔ elɛlɛ ngiki lɛ ekɛkɛ.