Yi nɛmbëlɛnë ghë

Yi nɛmbëlɛ bunë eba ewunë ghë

Ӡoova Adashɛghɩ

Nɩ mbë bɔ Abɛ

 BU AYƆGHƆNË NƲN OFO MBËNË GHË | MATTHIEU 18-19

Kwa bunë bë elɔ fë lɛ, ngiki fuɔ lɛ bë ejaeshi

Kwa bunë bë elɔ fë lɛ, ngiki fuɔ lɛ bë ejaeshi

Ʒezi bɔ́ bu fannga nhɛn yá elë, bunë ghëwu gha yɛsɛ n’ye ebë ejaeshi, ebë kpa elɔ ngiki fuɔ esë bë ejaeshi.

18:6, 7

  • “Bunë elɔ yiki ejaeshinë” eya bunë ghɩ bë eɔsɛ elɛ, alɛ bunë bë eɔsɛ eshu, óó bë elɔ yiki bë ebɔ shigbë pʋpʋ, bë edi akɔnda pʋpʋ, bë kpa eja lakwa ghë lɛ.

  • Ghɩnë alɔ yiki fuɔ ajaeshinë, bë eyɛsɛ elɔ ëë n’ye kebë ebɔ opú gbɔ ntɛnɩ ofurumundu emi epʋrʋ bu shinë esɛ ëë koko, álɛ kebë eɱɛn ëë enɛfu ngʋji gbɔnë ghë.

opú gbɔ ntɛnɩ ofurumundu emi epʋrʋ bu shi

18:8, 9

  • Ʒezi hɛ́ ëë ejiti-aghɩnë kɔ, àlɛ́ bunë ɔɔ alɔ dɔ́ bɔ́bɔ́ fɛ bà lɛ, aɛnmɔn lɛ mɩnɛn bë eɔsɛ elɔ kebë ejaeshinë, kë éghɔ bu ntɔnelë enɩ.

  • Yɛsɛ n’ye ebë eɲa bu ayɔghɔ ntɔnelë shi, álɛ ebë eɔsɛ ehʋn-eyi Ofo Shibanë ghë eshe n’ye ebë eɲi kelë eshi, ese ebë eyi ʒeɛnë ghë. Yiki bë eyi ʒeɛnë ghënë ëë eshi ëë lɛ́ n’ye kebë ekuku ghɩ ntɔnë shi mɩɩ bë elɛ ananan.

?Më oohʋnnë ghë, mabu bë eɔsɛ elɔ yiki bë ejaeshi é? ?Élé më éba elɛ, álɛ më ghe ejaeshi, më ghe elɔ ngiki fuɔ esë ghe ejaeshi wué?

opú gbɔ ntɛnɩ ofurumundu emi epʋrʋ bu shi