Yi nɛmbëlɛnë ghë

Yi nɛmbëlɛ bunë eba ewunë ghë

Ӡoova Adashɛghɩ

Nɩ mbë bɔ Abɛ

Avɛ-aɲʋn mici 26–Avɛ-arɩ mici 4

MATTHIEU 18-19

Avɛ-aɲʋn mici 26–Avɛ-arɩ mici 4
 • Nɛn 121 alɛ ofosɛrɛ lɛ

 • Mbë pidɛ (Bë eɔsɛ epi min. 3)

BU AYƆGHƆNË NƲN OFO MBËNË GHË

 • Kwa bunë bë elɔ fë lɛ, ngiki fuɔ lɛ bë ejaeshi”: (Min. 10)

  • Mt 18:6, 7—Elë gha élɔ ngiki fuɔ gha éjaeshi! (nwtsty note d’étude)

  • Mt 18:8, 9—Bu ntɛnɩ bë eɔsɛ elɔ ebë ejaeshinë powu, ebë ekwa kelë (nwtsty note d’étude, alɛ glossaire, “Gehenne” lɛ).

  • Mt 18:10—Àlɛ́ elë alɔ ngiki fuɔ kë ajaeshi, Ʒoova emʋn (nwtsty note d’étude; w10-F 1/11 16).

 • Ebë emʋn Ofo bunelë eyɛsɛ: (Min. 8)

  • Mt 18:21, 22—?Eki evie ebë edisʋ eɲa jɔ shi ehɔ elë nɔnjɛelë é? (nwtsty note d’étude)

  • Mt 19:7—?Bu nkpɔca ghëwu kë eghɛghɛ “ɲa-nakwa” elɔ yighɔ é? (nwtsty note d’étude et média)

  • ?Gbai ntɛnɩ Biblënë ebë ekanë, mabu eyaya më Ʒoova sɛ é?

  • ?Bu ayɔghɔ fuɔ nkpɔca eɲë kpa wú Biblënë eká gbai ntɛnɩ ghënë é?

 • Biblë ka: (Bë eɔsɛ epi min. 4) Mt 18:18-35

ÉMƲN OFOJƆHƐ JUMANNË DI YƐSƐ

 • Ghɩdagha aʋnghë: (Bë eɔsɛ epi min. 3) Bɔ n’ye elë lɛ ngiki lɛ bë eba edidi jɔnë.

 • Ghɩdagha arɩghë: (Bë eɔsɛ epi min. 3) Nɩ fë omu ee Biblë abɩ bɔ, álɛ fë ébɔ nakwanë elë ebɔ egbagba Biblë shinë nkpɔ elɔ ghɩnë.

 • Biblë shigbagba: (Bë eɔsɛ epi min. 6) bhs 26 § 18-20 Ya n’ye fë éba eci ghɩnë oghorumɔn aba.

KRETIƐNGHƖ OOHƲN

 • Nɛn 90

 • Ne donnons à personne l’occasion de trébucher (2Co 6:3): (Min. 9) Kɩ videonë ghë. (Yi catégorie de vidéo EVENEMENTS ET DISCOURS)

 • Ʒezi rɔ mici kanpaɲënë bë eo-órò Avɛ-arɩ mici 3: (Min. 6) Mbëshigbagbanë píe agbʋʋn 2016, Avɛ-aɲʋnnë Elë kretiɛnghɩ oohʋn lɛ jumandi lɛ jɛmɛn nakwa agba 8 ghë. Bɔ nakwanë elë ebɔ elɛlɛ ngiki Ʒezi rɔ jɛmɛnnë ghënë lɔ aghɩnë kë wá shibatɩ n’yonë powu, álɛ eɲë éwu bunë nʋn ëë ghënë. Mbëshigbagba gbɔnë órò ëë lɛ́: “?Teteghë, cá lɛ́ Ʒezi Krisë é?” Ya n’ye kë bá egbagba mbë ntɔnë shi gbainë bë epie agbʋʋn 2018, Avɛ-arɩnë ëë mici 19 ghë. Bu ntɔnë bë elɔ ngiki bë edi Ʒezi rɔ jɛmɛnnë akɔnda edɔ. Ya n’ye eɲë éba éɔsɛ ebɔ nakwa ntɔnë elɔ ngiki powu eɲë oonë ghë, álɛ micinë bë egbɔ eshu.

 • Ofokwa Biblë shigbagba: (Min. 30) lv-F órò 4 abɩ 1-7

 • Ghagha bunë ewúnë ghë, álɛ fë ekpa éhɛ bunë ebá ewu gbai gbeenë ghë. (Min. 3)

 • Nɛn 133 alɛ ofosɛrɛ lɛ