Yi nɛmbëlɛnë ghë

Yi nɛmbëlɛ bunë eba ewunë ghë

Ӡoova Adashɛghɩ

Nɩ mbë bɔ Abɛ

 KRETIƐNGHƖ OOHƲN

“Wu më-shì lɛ më-nɔ̀n lɛ ghɩ”

“Wu më-shì lɛ më-nɔ̀n lɛ ghɩ”

N’ye Ʒezi bá nʋ́n eshi n’yenë, në yá mbranë ehɛ kɔ: “Wu më-shì lɛ më-nɔ̀n lɛ ghɩnë” (Ex 20:12; Mt 15:4). Sɛ ká Ʒezi teteghë n’ye bë ehɛ jɔ ntɔnë, noo n’ye në bá lɛ́ jejenë, “në wú shìelë ghɩ yí ayɔghɔ nhɛn” (Lc 2:51, note). N’ye në bá dɔ́omunë, álɛ në gbɔ érɔ, në bɔ́ nɔ̀n lé yiki mërɩ, álɛ bë ekpɩ ëë eyɛsɛ.—Jn 19:26, 27.

Amɛn esë, ngbɔjɛelënë kë lɛ́ kretiɛnnë, kë elɛ̀ kelë shìelë mbë ghɩwu ghë, eya n’ye kë ewu kelë ghɩ. Ntɛnɩ ebë kpa emʋnnë, ëë lɛ́ n’ye ebë ewu elë shìelë ghɩ cibɩ powu, àlɛ́ bɔ́bɔ́ elë adɔomu. Àlɛ́ bɔ́bɔ́ elë shìelë ahɔsɛ esë o, ebë ewu kelë ghɩ eyi, ebë ece aɛnshiji jɔnë kë eo elënë (Pr 23:22). Elë ekpa eya n’ye elë ewu elë shìelë ahɔhɔnë ghɩ, àlɛ́ elë alɔ kelë bunë mían kelënë powu, dá shigha esë (1Tm 5:8). Àlɛ́ elë ahɔsɛ o, elë alɛ jeje o, bunë ebë eɔsɛ elɛ eya n’ye elë ewu kelë ghɩnë ëë lɛ́ n’ye, elë lɛ kelë lɛ bë edidi jɔ eyɛsɛ.

ÉKPƖ VIDEO LE TABLEAU S’ANIME: COMMENT COMMUNIQUER AVEC MES PARENTS ? ÁLƐ EƝË ÉGBAGBA JƆ NTƐNƖELË SHI:

  • ?Mabughëwu fë ewu kɔ ekpɛkpɛ elɔ fë n’ye, fë lɛ më-shìelë lɛ bë edidi jɔ é?

  • ?Àlɛ́ fë në elɛ̀ më-shìelë mbë, élé fë éba eya n’ye fë ewu kelë ghɩ é?

  • ?Mabughëwu yɛsɛ n’ye fë élele mɛnsɩ elɛ̀ më-shìelë mbë é? (Pr 15:22)

    Àlɛ́ fë lɛ më-shìelë lɛ në edidi jɔ, bu ntɔnë bë eɔsɛ eboka fë, álɛ fë éwu shiyɔ fë oohʋn ghë.