Yi nɛmbëlɛnë ghë

Ӡoova Adashɛghɩ

Nɩ mbë bɔ Abɛ

Elë esɛrɛ eɲë, agbanë eɲë eviɛnë ghe fɩ.

Elë evivi n’ye eɲë ekaka eyi okwaba agbanë ghë, ese eɲë akolo, eɲë eghʋ bunë bá oghoshi n’yonelë ghë.

Eviɛ JW.ORG

Eviɛ jɔnë kë gbagbashi alɛ ndace bunë nʋ jw.org ghë lɛ.

Nakwanë eghɛ́ghɛnë oo sɔ́

Djɔnë kë gbágbashi oo sɔ́, ewu ntɛnɩ kë sɔ́ trɛrɛe alɛ alahɔ eenë lɛ.

Ӡoova Adashɛghɩ sɛ djɔ

Émʋn elë eyɛsɛ edɔ. Émʋn aʋnkunë elë eyi eshe djɛmɛn, n’ye eɲë eba ewu elë, n’ye eɲë ekpa eba eɔsɛ evivi n’ye yiki bë ewa egbagba Biblë shi alɛ eɲë lɛ ngbrɔ-ngbrɔ.