Yi nɛmbëlɛnë ghë

Yi nɛmbëlɛ bunë eba ewunë ghë

 KRETIƐNGHƖ OOHƲN

Elë émʋn ofo jumannë di eyɛsɛ: Elë ébɔ Video eyaya bu.

Elë émʋn ofo jumannë di eyɛsɛ: Elë ébɔ Video eyaya bu.

BUNË GHËWU YƐSƐ:

Bunë ngiki ewu video ghënë, eci kelë oghorumɔn aba ayɔghɔ nhɛn. Bu ntɔnë eboka kelë, kë eje rɔkɔ shi eyɛsɛ, ekpa elɛ sɛ eyɛyɛ kelë enʋnmɔn. Ʒoova omunë bɔ́ bunë ngiki ewunë yáya kelë bu. Në lɛ́ Ghɩnë bayɛ n’ye ebë eyɔyɔ.—Ac 10:9-16; Ré 1:1.

Video Dieu a-t-il un Nom ? lɛ, Qui est l’Auteur de la Biblë ? lɛ, Comment être sûrs que la Bible vient de Dieu ? lɛ, eya bunë nʋn nakwajɛ Nda yɔghɔ òró 2 lɛ, 3 lɛ ghë. Video ?Mabughëwu ebë eka Biblë e? lɛ, ?Mabu kë elɛ Shibatɩnë ghë é? lɛ, ?Mabu kë elɛlɛ Biblë gbagbashi é? lɛ ele ngiki ndɔnʋn álɛ kebë edisʋ n’ye elë lɛ kelë lɛ bë eka Biblë. Ebë eɔsɛ ebɔ videonelë jɔghɔ eyaya bu Biblë shigbagbanë ghë.—km-F 5/13 3.

N’YE FË EBA ELƐ BU NTƆNË:

  • Videonë fë evivi n’ye fë ebɔ eya renighonë, boepi jʋ ëë bɔ.

  • Jɔnë videonë egbagbashinë, viɛ kɔ́ nkpɔ o, kɔ́ aɲʋn o bashi.

  • Fë lɛ renighonë lɛ eo-omu ekpɩ videonë.

  • Ébɔ bunë nʋn ëë ghënë edidi jɔ.

LƐ BU NTƐNƖ WU:

  • Bɔ kodënë bë elɛ yiki bë ewu video ?Mabughëwu ebë eka Biblë e? óó nʋn nakwaflɛflɛnë agba fɛjinë ghënë ya renighonë.

  • Kɩ video Comment être sûrs que la Bible vient de Dieu ? ghë lɔ renighonë bë ekpɩ álɛ fë eya në nakwajɛ Nda yɔghɔ órò 3.