Yi nɛmbëlɛnë ghë

Ӡoova Adashɛghɩ

Nɩ mbë bɔ Abɛ

Evivi Biblë Shigbagba Ngbrɔ Ngbrɔ

?Eɲë evivi n’ye eɲë emʋ Biblë eyɛsɛ edɔ wu? Àlɛ́ eɲë adisʋ, ebë egbagba Biblë shi alɛ eɲë lɛ ngbrɔ ngbrɔ. Eghɛghɛ bu eda bunë bá oghoshi n’yonë àlɛ́ eɲë evivi Biblë shigbagba.