Yi nɛmbëlɛnë ghë

Ӡoova Adashɛghɩ

Nɩ mbë bɔ Abɛ

?Mabughëwu ebë eka Biblë e?

Biblënë egbagba oohʋn jɔ ologbɔnë shi elɔ ngiki fannga nhɛn maɛnnë powu ghë. ?Eɲë esë, eɲë evivi n’ye eɲë émʋn jɔnë eɲë evivi eɲë esë eshi wú?

?Mabu kë elɛlɛ Biblë gbagbashi é?

Ӡoova Adashɛghɩ egbagba Biblënë shi ngbɔrɔ ngbɔrɔ alɛ ngiki lɛ maɛnnë powu ghë. Bu ntɔnë ghë ë ngiki bë mʋn kelë. Éwu n’ye kë eba elɛ ëë.

?Mabu kë elɛ Shibatɩnë ghë é?

Éji-aɛnshi ékpɩ ëë nɛmbëlɛ álɛ eɲë ewu.

Evivi Biblë Shigbagba

Emʋ jɔnë Biblë eo cibɩnë alɛ micinë eba eɲë ayɛ lɛ.

Ӡoova Adashɛghɩ Ofokwa Djɛmɛnnelë

Émʋn n’ye elë eyi eshe djɛmɛn lɛ, n’ye elë eba esʋ Ofo lɛ.

Bunë Eɲí Eyimbu

  • 240​—Oo nfre nfrenë Ӡoova Adashɛghɩ nʋn kë esʋ Ofo

  • 8,579,909​—Ӡoova Adashɛghɩ

  • 10,079,709​—Ngikinë elë lɛ kelë lɛ gbágba Biblë shi

  • 20,329,317​—Ngikinë kë sɩsɩ Ӡezi rɔ memorialënë ghë

  • 119,954​—Ofokwa