Ихадоу аматериалқәа рахь аиасра

Иегова Ишаҳаҭцәа

Иалшәх шәбызшәа аԥсуа

Хәыда-ԥсада Абиблиа аҵара а́ҳәара

Ишәҭахума шәара Абиблиа еиӷьны адырра? Ааи анакәха, гәахәарала ишәыдаҳгалоит хәыда-ԥсада иҟоу аҩны Абиблиа аҵара акурс. Абас еиԥш иҟоу аҵара а́ҳәаразы, иҟалозар, адаҟьа аҵаҟа шәызлаҳаԥшааша аинформациа анышәҵа.