Ихадоу аматериалқәа рахь аиасра

Иацу амениу ахь аиасра

Иегова Ишаҳаҭцәа

аԥсуа

Ҳаҭамыз, шәыззыҳәаз адаҟьа уажәы шәырбара ҳалшом.

Иҟалап, шәара шәхы иашәырхәар шәҭаххар ҳсаит егьырҭ аҟәшақәа ҵаҟа иаагоу азхьарԥшқәа рыла.