«Бзиа дбала уара у-Нцәа Иегова угәы-наӡала, уԥсы-наӡала, насгьы уԥсҭазааратә мчқәа зегь рыла. Иахьа ԥҟарас иусҭо ажәақәа угәаҿы иҟазар ауп. Урҭ ухәыҷқәа рхы иҭагалала, уагьрылацәажәала уҩны уантәоу, амҩа уанану, уанышьҭалои уангылои» (ҨЫНТӘЗАКӘАН 6:5—7).