Ихадоу аматериалқәа рахь аиасра

Иацу амениу ахь аиасра

Иегова Ишаҳаҭцәа

аԥсуа

Иалкаау апубликациақәа

Шәаԥхьала ма иҭажәҩла ажурнал «Ахьчаратә бааш» аҵыхәтәантәи аҭыжьымҭақәа, иара убас ҵаҟа иаагоу егьырҭ аҭыжьымҭақәа. Шәырзыӡырҩла хәыда-ԥсада бызшәа рацәала иҟоу аудиоформатла апубликациақәа. Шәрыхәаԥшла, насгьы ихыжәҩылаала бызшәа рацәала, иара убас абжьҭыгарадатәи абызшәала авидионҵамҭақәа.

Иалышәх абызшәақәа рсиаҿы абызшәа, насгьы Аԥшаара шәақәыӷәӷәа, уи абызшәала иҟоу ажурналқәа жәбарц азы.

 

АХКЫ
Аихыршь
Ахьӡынҵа

АЖУРНАЛҚӘА

АХЬЧАРАТӘ БААШ (АҴАРАЗЫ АҬЫЖЬЫМҬА)

Ианвар 2018

ЕГЬЫРҬ АҬЫЖЬЫМҬАҚӘА

Ирылшома иԥсхьоу ҿыц анхара?

Ишԥамҩаԥысуеи абиблиатә ҵара?

(Араионтә хылаԥшҩы дызлахәу) араионтә конгресс апрограмма 2017/18

(Афилиал ахаҭарнак дызлахәу) араионтә конгресс апрограмма 2017/18

Иузааигәаз ауаҩы данԥсы

Ашәҟәы «Иисус дымҩоуп, дҵабыргуп, дыԥсҭазаароуп» азы азҵаарақәа

Гәырӷьарыла Иегова ашәа изышәҳәала (аиԥыларақәа рзы амузыка)

Гәырӷьарыла Иегова ашәа изышәҳәала (ашәақәа ртекст)

Анапхгаратә хеилак аҟынтә асаламшәҟәы

Аԥхьаӡацтә публикациақәа рҿы иҟаҵоу ԥсахрақәак, икьыԥхьу аҭыжьымҭақәа рҿы макьана иарбамзар ҟалоит.