Шәаԥхьала ма иҭажәҩла ажурнал «Ахьчаратә бааш» аҵыхәтәантәи аҭыжьымҭақәа, иара убас ҵаҟа иаагоу егьырҭ аҭыжьымҭақәа. Шәырзыӡырҩла хәыда-ԥсада бызшәа рацәала иҟоу аудиоформатла апубликациақәа. Шәрыхәаԥшла, насгьы ихыжәҩылаала бызшәа рацәала, иара убас абжьҭыгарадатәи абызшәала авидионҵамҭақәа.

Иалышәх абызшәақәа рсиаҿы абызшәа, насгьы Аԥшаара шәақәыӷәӷәа, уи абызшәала иҟоу ажурналқәа жәбарц азы.