Ихадоу аматериалқәа рахь аиасра

Иацу амениу ахь аиасра

Иегова Ишаҳаҭцәа

аԥсуа

Ҳаҭамыз, шәзышьҭоу адаҟьа аԥшаара алшом

Иҟалозар, ҳсаит ихадоу адаҟьа аашәырты, мамзаргьы ҵаҟа иаагоу азхьарԥш шәхы иашәырхәа.

Абиблиатә ҵарақәа

Ари аҟәшаҿы иаагоу атемақәа рҟынтә шәара еилышәкаауеит Абиблиа иану агәра шәгар зшәылшо, уи еиҳаны ахәарҭа шалхтәу, насгьы иахьатәи аԥсҭазаараҿы ухы иаурхәартә ишыҟоу

Иалкаау апубликациақәа

Шәахәаԥш ааскьа иҭагалаз апубликациақәа, насгьы егьырҭ ҭыжьымҭақәак.

Иегова ишаҳаҭцәа ирызкны

Еилышәкаа еиҳаны ҳара иҳазкны: аиԥыларақәа ахьымҩаԥаҳго, ҳшышәыԥшааша, насгьы хәыда-ԥсада иҟоу Абиблиа аҵара шәшаҳәаша.