I-Accessibility setting

Yiya kwiphepha lokuqala

Yiya kwelilandelayo

Yiya kwiziqulatho

Yiya kwinkcazelo

AmaNgqina KaYehova

IBhayibhile Kwi-Intanethi

INGUQULELO YEHLABATHI ELITSHA YEZIBHALO EZINGCWELE

IBONAKELE

Isaya 1:1-31

1 Umbono kaIsaya unyana ka-Amotsi awawubonayo ngokuphathelele uYuda neYerusalem ngemihla kaUziya, uYotham, uAhazi kunye noHezekiya, ookumkani bakwaYuda:
2 Yivani, mazulu, uze ubeke indlebe, mhlaba, kuba uYehova uthethile: “Ndikhulise oonyana ndaza ndabaphakamisa, kodwa bona bandivukele. 3 Inkunzi yenkomo imazi kakuhle umthengi wayo, ne-esile liyawazi umkhumbi womninilo; uSirayeli yena akazi, abantu bam abaziphathanga ngokuqonda.”
4 Yeha ke uhlanga olunesono, abantu abasindwa ziziphoso, imbewu yabenza ububi, oonyana abonakalisayo! Bamshiyile uYehova, bamphethe ngokungenantlonelo Lowo Ungcwele kaSirayeli, babuyele umva. 5 Niya kuphinda nibethwe phi kwakhona, ekubeni nisongeza imvukelo engakumbi? Intloko iphela ikwimeko yokugula, nentliziyo yonke ibuthathaka. 6 Ukususela entendeni yonyawo kude kuse entloko akukho ndawo iphilileyo kuwo. Amanxeba nokugruzuka nemivilambo emitsha—ayicudiswanga okanye ibotshwe, ingenziwanga nokuba ithambe ngeoli. 7 Ilizwe lenu lisisiphanziso, izixeko zenu zitshiswe ngomlilo; umhlaba wenu—udliwa ugqitywe ngabasemzini kanye phambi kwenu, yaye isiphanziso sinjengokubhukuqwa ngabasemzini. 8 Nentombi yaseZiyon ishiywe njengomnquba esidiliyeni, njengephempe entsimini yeekomkomere, njengesixeko esirhangqiweyo. 9 Ngaphandle kokuba uYehova wemikhosi asishiyele nje abasindi abambalwa, ngesasibe njengeSodom kanye, ngesasifane neGomora.
10 Liveni ilizwi likaYehova, nina bozwilakhe baseSodom. Wubekeleni indlebe umthetho kaThixo wethu, nina bantu baseGomora. 11 “Kunangenelo ngantoni na kum ukuba mininzi kwemibingelelo yenu?” utsho uYehova. “Ndanele yimibingelelo etshiswa kuphele yeenkunzi zeegusha namanqatha ezilwanyana ezondlekileyo; yaye andiyoliswa naligazi lamathole eenkomo aziinkunzi neenkunzi zeemvana neenkunzi zeebhokhwe. 12 Xa nisiza kubonakala ebusweni bam, ngubani na okufunileyo oko esandleni senu, ukuba ninyathele iintendelezo zam? 13 Yekani ukuzisa nayiphi na iminikelo engakumbi yokudla okuziinkozo engenaxabiso. Isiqhumiso—siyinto ecekisekayo kum. Ukuthwasa kwenyanga nesabatha, ukubizwa kwendibano—andinakukunyamezela ukusetyenziswa kwamandla angaqhelekanga kunye nendibano engcwele. 14 Umphefumlo wam ukuthiyile ukuthwasa kweenyanga zenu namaxesha enu emisitho. Kuye kwaluxanduva kum; ndidiniwe kukukuthwala. 15 Naxa nisolula izandla zenu, ndiyawafihla amehlo am kuni. Nakubeni nisenza imithandazo emininzi, andiphulaphulanga; zona kanye izandla zenu zizaliswe luphalazo-gazi. 16 Zihlambeni; zihlambululeni; shenxisani ububi benu phambi kwamehlo am; yekani ukwenza okubi. 17 Fundani ukwenza okulungileyo; funani okusesikweni; lungisani umcinezeli; yigwebeleni inkwenkwe engenayise; gwebani ityala lomhlolokazi.”
18 “Yizani, ke, silungelelanise imicimbi phakathi kwethu,” utsho uYehova. “Nangona izono zenu zingqombela, ziya kwenziwa mhlophe njengekhephu; nangona zibomvu njengelaphu elibomvu ngokungqombela, ziya kuba njengoboya. 19 Ukuba nithe navuma naphulaphula, niya kudla okulungileyo kwelizwe. 20 Kodwa ukuba nithe nala naba nemvukelo, niya kudliwa nigqitywe likrele; kuba wona kanye umlomo kaYehova ukuthethile oko.”
21 Owu hayi indlela idolophu ethembekileyo eye yaba ngunongogo ngayo! Yayizaliswe kokusesikweni; ubulungisa babudla ngokuhlala kuyo, kodwa ngoku ngababulali. 22 Isilivere yakho iye yaba yintlenge. Utywala bengqolowa bungxengwe ngamanzi. 23 Iinkosana zakho zineenkani yaye zingamaqabane amasela. Zonke zithanda isinyobo, zikwasukela nezipho. Aziligwebi ityala lenkwenkwe engenayise; kwanetyala lomhlolokazi abazikhathazi ngalo.
24 Ngoko ke lilo eli ilizwi leNkosi eyinyaniso, uYehova wemikhosi, Lowo unaMandla kaSirayeli: “Heke! Ndiya kuzikhulula kwiintshaba zam, ndiziphindezelele ezintshabeni zam. 25 Ndiya kusibuyisela phezu kwakho isandla sam, ndiyinyibilikise intlenge yakho ngokungathi kungesoda, ndiyishenxise yonke intsila yakho. 26 Ndiya kukubuyisela abagwebi kwakhona njengasekuqaleni, nabacebisi bakho njengakuqala. Emva koko uya kubizwa ngokuba usisiXeko Sobulungisa, iDolophu Ethembekileyo. 27 IZiyon iya kukhululwa ngokusesikweni, nabo babuyileyo bayo, ngobulungisa. 28 Ukuwa kwabo bavukelayo nokwabo banesono kuya kuba ngaxeshanye, nabo bamshiyayo uYehova baya kupheliswa. 29 Kuba baya kuba neentloni ngemithi emikhulu kakhulu leyo nayinqwenelayo, yaye niya kudana ngenxa yemiyezo eniyinyulileyo. 30 Kuba niya kuba njengomthi omkhulu onamahlamvu abunayo, nanjengomyezo ongenamanzi. 31 Ngokuqinisekileyo nendoda enamandla iya kuba yintambo yeflakisi, nemveliso yomsebenzi wayo ube yintlantsi; yaye ngokuqinisekileyo zombini ziya kudangazela ngaxeshanye, kungekho bani ucimayo.”

Umbhalo osemazantsi