I-Accessibility setting

Yiya kwiphepha lokuqala

Yiya kwelilandelayo

Yiya kwiziqulatho

Yiya kwinkcazelo

AmaNgqina KaYehova

IsiXhosa

IBhayibhile Kwi-Intanethi

INGUQULELO YEHLABATHI ELITSHA YEZIBHALO EZINGCWELE

1 Kumkani 14:1-31

Ngelo xesha uAbhiya unyana kaYerobhoham wagula. Ngoko uYerobhoham wathi emfazini wakhe: “Nceda, uvuke, uze uzenze mntu wumbi ukuze bangakwazi ukuba ungumfazi kaYerobhoham, uze uye eShilo. Khangela! Ulapho umprofeti uAhiya. Nguye owathetha ngokubhekisele kum njengoza kuba ngukumkani phezu kwesi sizwana. Uze uthabathe esandleni sakho izonka ezilishumi nemiqhathane neselwa lobusi, ungene kuye. Nguye oya kukuxelela ngokuqinisekileyo okuza kwenzeka enkwenkweni.”
Wenjenjalo ke umfazi kaYerobhoham. Ngenxa yoko wavuka waya eShilo wafika endlwini ka-Ahiya. Ke kaloku uAhiya wayengaboni, ngenxa yokuba amehlo akhe ayenorhatyazo ngenxa yobudala.
Yaye uYehova wayethe kuAhiya: “Nanku umfazi kaYerobhoham esiza kuwe eze kucela ilizwi ngokubhekisele kunyana wakhe; kuba uyagula. Uze uthethe ngale ndlela naleya kuye. Yaye kuya kuthi kamsinya nje ekufikeni kwakhe, azenze angaqondakali.”
Kwathi nje kamsinya akuva isandi seenyawo zakhe uAhiya njengoko wayengena emnyango, wathi: “Ngena, mfazi kaYerobhoham. Kutheni na wazenza awaqondakala ekubeni ndithunywe isigidimi esiqatha kuwe? Hamba, uthi kuYerobhoham, ‘Naku okuthethwe nguYehova uTHIXO​ kaSirayeli: “Ngenxa yokuba ndikuphakamisile phakathi kwabantu bakowenu, ukuze ndikumise ube yinkokeli yabantu bam amaSirayeli, yaye ndabukrazula ubukumkani kwindlu kaDavide ndaza ndabunika wena, yaye akubanga njengomkhonzi wam uDavide owayigcinayo imiyalelo yam nowandilandela ngentliziyo yakhe yonke ngokwenza kuphela oko kulungileyo emehlweni am, kodwa wenza okubi ngakumbi kunabo bonke abo babengaphambi kwakho, wahamba waya kuzenzela omnye uthixo nemifanekiso etyhidiweyo ukuze undicaphukise, yaye undinikele umva; ngenxa yeso sizathu ndiyizisela intlekele indlu kaYerobhoham, yaye ngokuqinisekileyo ndiya kunqumla kwaYerobhoham nabani na ochamela eludongeni, lowo ungeloncedo nongento yanto kwaSirayeli; yaye ngokuqinisekileyo ndiya kuyitshayela indlu kaYerobhoham, kanye njengoko ubani esusa ubulongwe abulahle. OkaYerobhoham ofayo esixekweni, uya kudliwa zizinja; yaye ofela entsimini, uya kudliwa ziintaka zezulu, ngenxa yokuba ukuthethile oko uYehova.”’
“Yaye wena, vuka, uhambe uye endlwini yakho. Zakufika iinyawo zakho esixekweni ngokuqinisekileyo umntwana uya kufa. Yaye wonke uSirayeli ngokuqinisekileyo uya kumenzela isijwili aze amngcwabe, ngenxa yokuba ngulo kuphela ongokaYerobhoham oya kusiwa kwindawo yokungcwaba; ngenxa yokuba kuye kufunyenwe okuthile okulungileyo kuYehova uThixo kaSirayeli endlwini kaYerobhoham. Ngokuqinisekileyo uYehova uya kuzivelisela ukumkani phezu koSirayeli oya kunqumla indlu kaYerobhoham ngaloo mini, kuthekani ukuba oko kuza kwenzeka kanye ngoku? Yaye eneneni uYehova uya kumxabela uSirayeli, kanye njengokuhexa kwengcongolo emanzini; ibe uya kumncothula ngokuqinisekileyo uSirayeli kulo mhlaba ulungileyo awawunika ookhokho bakhe, aze amchithachithe ngaphaya koMlambo, ngenxa yokuba ezenzele izibonda zakhe ezingcwele, ecaphukisa uYehova. Yaye uya kumyeka uSirayeli ngenxa yezono zikaYerobhoham one ngazo namonise ngazo uSirayeli.”
Waphakama ke umfazi kaYerobhoham wemka waya kufika eTirtsa. Ekufikeni kwakhe embundwini wendlu, yafa inkwenkwe. Ngoko bayingcwaba, wonke uSirayeli wayenzela isijwili, ngokwelizwi likaYehova awalithethayo ngomkhonzi wakhe uAhiya umprofeti.
Eminye imicimbi kaYerobhoham, indlela awalwa ngayo nawalawula ngayo, nantso ibhalwe encwadini yemicimbi yemihla yookumkani bakwaSirayeli. UYerobhoham walawula iminyaka engamashumi amabini anesibini, emva koko walala kookhokho bakhe; uNadabhi unyana wakhe walawula esikhundleni sakhe.
Ke yena uRehobhoham unyana kaSolomon, waba ngukumkani wakwaYuda. URehobhoham wayeneminyaka engamashumi amane ananye ubudala ukuqalisa kwakhe ukulawula, yaye iminyaka elishumi elinesixhenxe walawula eYerusalem, isixeko awasinyulayo uYehova kuzo zonke izizwe zakwaSirayeli ukuze alibeke khona igama lakhe. Kwaye igama likanina lalinguNahama umAmonikazi. Yaye uYuda waqhubeka esenza okubi emehlweni kaYehova, waza wamenza waba nekhwele ngaphezu kokuba ookhokho bakhe benzayo ngezono zabo ababone ngazo. Naye waqhubeka ezakhela iindawo eziphakamileyo, iintsika ezingcwele nezibonda ezingcwele phezu kwazo zonke iinduli eziphakamileyo naphantsi kwayo yonke imithi enabileyo. Kwabakho namahenyu asetempileni elizweni. Wenza ngokuvisisana nazo zonke izinto ezicekisekayo zeentlanga awazigxothayo uYehova phambi koonyana bakaSirayeli.
Kwathi ngonyaka wesihlanu kaKumkani uRehobhoham uShishaki ukumkani waseYiputa waphuma nxamnye neYerusalem. Wabuthabatha ubuncwane bendlu kaYehova nobuncwane bendlu kakumkani; wathabatha yonke into. Wathabatha nawo onke amakhaka egolide awayenziwe nguSolomon. Ngenxa yoko uKumkani uRehobhoham wenza amakhaka obhedu esikhundleni sawo, waza wawanikela ukuba alawulwe ziintloko zeembaleki, abalindi bomnyango wendlu kakumkani. Yaye ngokufuthi kangangoko wayesiza ukumkani endlwini kaYehova, iimbaleki ziwathwale, ziwabuyisele kwigumbi labalindi beembaleki.
Eminye imicimbi kaRehobhoham nako konke awakwenzayo, akubhalwanga na encwadini yemicimbi yamaxesha ookumkani bakwaYuda? Kwakusoloko kukho imfazwe phakathi koRehobhoham noYerobhoham. Ekugqibeleni uRehobhoham walala kookhokho bakhe waza wangcwatywa nookhokho bakhe kwisiXeko sikaDavide. Yaye igama likanina lalinguNahama umAmonikazi. Waza uAbhiyam unyana wakhe walawula esikhundleni sakhe.

Umbhalo osemazantsi