Accessibility setting

Pumunta sa main menu

Pumunta sa pangalawahing menu

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Pumunta sa nilalaman

Mga Saksi ni Jehova

Ano ba Talaga ang Itinuturo ng Bibliya?

LUMABAS SA

APENDISE

Si Jesu-Kristo—Ang Ipinangakong Mesiyas

UPANG tulungan tayong makilala ang Mesiyas, kinasihan ng Diyos na Jehova ang maraming propeta sa Bibliya upang maglaan ng mga detalye tungkol sa pagsilang, ministeryo, at kamatayan ng ipinangakong Tagapagligtas na ito. Ang lahat ng hulang ito sa Bibliya ay natupad kay Jesu-Kristo. Kamangha-mangha ang pagiging tumpak at detalyado ng mga ito. Upang ilarawan ito, isaalang-alang natin ang ilang hula may kaugnayan sa pagsilang at pagkabata ng Mesiyas.

Inihula ni propeta Isaias na ang Mesiyas ay magiging inapo ni Haring David. (Isaias 9:7) Isinilang nga si Jesus sa angkan ni David.—Mateo 1:16-17.

Humula si Mikas, isa pang propeta ng Diyos, na ang batang ito ay magiging isang tagapamahala sa dakong huli at na isisilang siya sa “Betlehem Eprata.” (Mikas 5:2) Noong panahong isilang si Jesus, may dalawang bayan sa Israel na tinatawag na Betlehem. Matatagpuan ang isa malapit sa Nazaret sa hilagang rehiyon ng bansa, at ang isa naman ay malapit sa Jerusalem sa Juda. Ang Betlehem na malapit sa Jerusalem ay dating tinatawag na Eprata. Si Jesus ay isinilang sa bayang iyan, eksakto gaya ng inihula!—Mateo 2:1.

Sinabi ng isa pang hula sa Bibliya na ang Anak ng Diyos ay tatawagin “mula sa Ehipto.” Dinala ang batang si Jesus sa Ehipto. Iniuwi siya pagkamatay ni Herodes, sa gayo’y natupad ang hula.—Oseas 11:1; Mateo 2:15.

Sa tsart [“Mga Hula May Kaugnayan sa Mesiyas”], ang mga kasulatan na nakatala sa ilalim ng uluhang “Hula” ay naglalaman ng mga detalye hinggil sa Mesiyas. Pakisuyong ihambing ang mga ito sa mga kasulatan na nakatala sa ilalim ng uluhang “Katuparan.” Ang paggawa nito ay lalong magpapatibay ng iyong pananampalataya sa pagiging totoo ng Salita ng Diyos.

Habang sinusuri mo ang mga kasulatang ito, isaisip na ang mga inihula ay isinulat daan-daang taon bago pa isilang si Jesus. Ganito ang sabi ni Jesus: “Kailangang matupad ang lahat ng mga bagay na nakasulat sa kautusan ni Moises at sa mga Propeta at Mga Awit tungkol sa akin.” (Lucas 24:44) Gaya ng mapatutunayan mo sa iyong sariling kopya ng Bibliya, natupad nga ang mga ito—sa bawat detalye!

MGA HULA MAY KAUGNAYAN SA MESIYAS
PANGYAYARI HULA KATUPARAN
Isinilang mula sa tribo ni Juda Genesis 49:10 Lucas 3:23-33
Isinilang ng isang birhen Isaias 7:14 Mateo 1:18-25
Inapo ni Haring David Isaias 9:7 Mateo 1:1, 6-17
Ipinahayag ni Jehova bilang kaniyang Anak Awit 2:7 Mateo 3:17
Hindi pinaniwalaan Isaias 53:1 Juan 12:37, 38
Pumasok sa Jerusalem sakay ng isang asno Zacarias 9:9 Mateo 21:1-9
Ipinagkanulo ng isang malapít na kasama Awit 41:9 Juan 13:18, 21-30
Ipinagkanulo sa halagang 30 pirasong pilak Zacarias 11:12 Mateo 26:14-16
Tahimik sa harap ng mga nag-akusa sa kaniya Isaias 53:7 Mateo 27:11-14
Pinagpalabunutan ang kaniyang mga kasuutan Awit 22:18 Mateo 27:35
Nilait habang nasa tulos Awit 22:7, 8 Mateo 27:39-43
Walang butong nabali sa kaniya Awit 34:20 Juan 19:3336
Inilibing kasama ng mayayaman Isaias 53:9 Mateo 27:57-60
Ibinangon bago mabulok ang katawan Awit 16:10 Gawa 2:2427
Itinaas sa kanang kamay ng Diyos Awit 110:1 Gawa 7:56

← Tingnan ang pagtalakay sa kabanata

MAG-LOG IN