Uko wabona ibyo ushaka

Jya kuri meni y'ibanze

Jya kuri meni ya kabiri

Reba urutonde rw'ibirimo

Soma ibirimo

Abahamya ba Yehova

Ni iki mu by’ukuri Bibiliya yigisha?

AHO BYAVUYE

IGICE CYA CUMI N’UMUNANI

Umubatizo n’imishyikirano ufitanye n’Imana

Umubatizo wa gikristo ukorwa ute?

Ni izihe ntambwe ugomba gutera kugira ngo wuzuze ibisabwa abakwiriye kubatizwa?

Ni gute umuntu yiyegurira Imana?

Ni iyihe mpamvu yihariye yagombye gutuma umuntu abatizwa?

“DORE amazi, ikimbuza kubatizwa ni iki?” Icyo kibazo cyabajijwe n’umukozi w’ibwami w’Umunyetiyopiya mu kinyejana cya mbere. Umukristo witwaga Filipo yari yamuhaye ibihamya bifatika bigaragaza ko Yesu ari we Mesiya wasezeranyijwe. Ibyo uwo mugabo w’Umunyetiyopiya yize mu Byanditswe byamukoze ku mutima bituma agira icyo akora. Yagaragaje ko yashakaga kubatizwa!—Ibyakozwe 8:26-36.

Umukozi w’ibwami w’Umunyetiyopiya mu kinyejana cya mbere

2 Niba waramaze kwiga witonze ibice bibanza by’iki gitabo ubifashijwemo n’umwe mu Bahamya ba Yehova, ushobora nawe kumva witeguye kubaza uti ‘ikimbuza kubatizwa ni iki?’ Wamaze kumenya isezerano ryo muri Bibiliya ry’uko abantu bazabaho iteka muri Paradizo (Luka 23:43; Ibyahishuwe 21:3, 4). Wamaze no gusobanukirwa imimerere abapfuye barimo kandi umenya yuko hazabaho umuzuko (Umubwiriza 9:5; Yohana 5:28, 29). Ushobora wenda no kuba waratangiye kwifatanya n’Abahamya ba Yehova mu materaniro yabo y’itorero, ukaba waramaze kwibonera rwose ko bari mu idini ry’ukuri (Yohana 13:35). Icy’ingenzi kurushaho, ushobora kuba waratangiye kugirana na Yehova Imana imishyikirano ya bwite.

3 Ni mu buhe buryo ushobora kugaragaza ko wifuza gukorera Imana? Yesu yabwiye abigishwa be ati ‘mugende muhindure abantu bo mu mahanga yose abigishwa, mubabatiza’ (Matayo 28:19). Na Yesu ubwe yatanze urugero igihe yabatizwaga mu mazi menshi. Nta bwo bamuminjagiyeho amazi cyangwa ngo bayamusuke ku gahanga (Matayo 3:16). Inshinga “kubatiza” ituruka ku ijambo ry’Ikigiriki risobanura “kwibiza.” Ku bw’ibyo rero, umubatizo wa gikristo usobanura kwibiza umuntu mu mazi wese uko yakabaye.

4 Abantu bose bashaka kugirana na Yehova Imana imishyikirano myiza basabwa kubatizwa mu mazi. Umubatizo ugaragariza abantu icyifuzo ufite cyo gukorera Imana. Ugaragaza ko wishimira gukora ibyo Yehova ashaka (Zaburi 40:8, 9). Ariko rero, hari intambwe ugomba gutera kugira ngo wuzuze ibisabwa abakwiriye kubatizwa.

UBUMENYI NO KWIZERA BIKENEWE

5 Intambwe ya mbere watangiye kuyitera. Mu buhe buryo? Binyuriye mu kugira ubumenyi ku byerekeye Yehova Imana na Yesu Kristo wenda ubifashijwemo no kwiga Bibiliya kuri gahunda ihamye (Yohana 17:3). Ariko rero, uracyafite byinshi ugomba kwiga. Abakristo bifuza ‘kuzuzwa ubwenge bwose ngo bamenye neza ibyo Imana ishaka’ (Abakolosayi 1:9). Kujya mu materaniro y’itorero y’Abahamya ba Yehova bizagufasha cyane kubigeraho. Kujya muri ayo materaniro ni ngombwa (Abaheburayo 10:24, 25). Kujya mu materaniro buri gihe bizatuma urushaho kugira ubumenyi ku byerekeye Imana.

Kugira ubumenyi nyakuri ku bikubiye mu Ijambo ry’Imana ni intambwe y’ingenzi umuntu agomba gutera kugira ngo abe yujuje ibisabwa abakwiriye kubatizwa

Icyigisho cya Bibiliya

6 Birumvikana ariko ko atari ngombwa ko umenya buri kintu cyose kivugwa muri Bibiliya kugira ngo ube wujuje ibisaba abakwiriye kubatizwa. Hari ibintu bimwe na bimwe wa Munyetiyopiya wakoraga ibwami yari azi, ariko hari ibindi bice by’Ibyanditswe yari agikeneye gufashwa gusobanukirwa (Ibyakozwe 8:30, 31). Nawe rero uracyafite byinshi ugomba kwiga. N’ubundi kandi, ntuzigera na rimwe umenya byose ku byerekeye Imana (Umubwiriza 3:11). Mbere y’uko ubatizwa ariko, ukeneye nibura kumenya no kwemera inyigisho z’ibanze zo muri Bibiliya (Abaheburayo 5:12). Muri izo nyigisho hakubiyemo kumenya ukuri ku bihereranye n’imimerere y’abapfuye n’akamaro k’izina ry’Imana n’Ubwami bwayo.

7 Icyakora, ubumenyi bwonyine ntibuhagije, kubera ko ‘utizera bidashoboka ko anezeza [Imana]’ (Abaheburayo 11:6). Bibiliya itubwira ko igihe abantu bamwe na bamwe bo mu mujyi wa kera wa Korinto bumvaga ubutumwa bwigishwaga n’Abakristo, ‘bizeye bakabatizwa’ (Ibyakozwe 18:8). Mu buryo nk’ubwo, icyigisho cyawe cya Bibiliya cyagombye gutuma wizera rwose ko Bibiliya ari Ijambo ry’Imana ryahumetswe. Icyigisho cya Bibiliya cyagombye gutuma wizera ibyo Imana yasezeranyije kandi ukizera ko igitambo cya Yesu gishobora kugukiza.—Yosuwa 23:14; Ibyakozwe 4:12; 2 Timoteyo 3:16, 17.

KUGEZA KU BANDI UKURI KO MURI BIBILIYA

8 Uko uzagenda urushaho kugira ukwizera, ni na ko uzagenda wumva ko udashobora gukomeza kwihererana ibyo wamenye (Yeremiya 20:9). Uzumva uhatirwa kubwira abandi ibyerekeye Imana n’imigambi yayo.—2 Abakorinto 4:13.

Ukwizera kwagombye kugusunikira kugeza ku bandi ibyo wizera

Umuntu urimo ugeza ku bandi ibyo yizera

9 Ushobora gutangira kugeza ku bandi ukuri ko muri Bibiliya uhereye kuri bene wanyu, incuti, abaturanyi cyangwa se abo mukorana ariko ubigiranye amakenga. Hari igihe kizagera wumve noneho ushaka kwifatanya muri gahunda yo kubwiriza y’Abahamya ba Yehova. Icyo gihe ntuzatinye kubiganiraho n’Umuhamya ukwigisha Bibiliya. Nibigaragara ko wujuje ibisabwa ku buryo ushobora kwifatanya mu murimo wo kubwiriza, hazakorwa gahunda maze wowe n’uwo mwigana muhure n’abasaza babiri b’itorero.

10 Ibyo bizatuma umenyana neza kurushaho na bamwe mu basaza b’Abakristo bayobora umukumbi w’Imana (Ibyakozwe 20:28; 1 Petero 5:2, 3). Abo basaza nibasanga usobanukiwe kandi wizera inyigisho z’ibanze zo muri Bibiliya, ukaba ubaho mu buryo buhuje n’amahame y’Imana kandi ukaba koko ushaka kuba umwe mu Bahamya ba Yehova, bazakumenyesha ko ushobora rwose kwifatanya mu murimo wo kubwiriza w’ubutumwa bwiza uri umubwiriza utarabatizwa.

11 Ku rundi ruhande, abasaza bashobora gusanga ko ukeneye kugira ibintu runaka uhindura mu buryo bwawe bwo kubaho no mu ngeso zawe kugira ngo wuzuze ibisabwa abashaka kwifatanya mu murimo wo kubwiriza. Ibyo bishobora kuba bikubiyemo kureka ingeso zimwe na zimwe wihereranye. Ku bw’ibyo rero, mbere y’uko usaba kuba umubwiriza utarabatizwa, ugomba kuba waramaze kureka gukora ibyaha bikomeye, urugero nk’ubusambanyi, ubusinzi no gukoresha ibiyobyabwenge.—1 Abakorinto 6:9, 10; Abagalatiya 5:19-21.

KWIHANA NO GUHINDUKA

12 Hari izindi ntambwe umuntu agomba gutera kugira ngo abe yujuje ibisabwa abakwiriye kubatizwa. Intumwa Petero yaravuze ati “mwihane muhindukire, ibyaha byanyu bihanagurwe” (Ibyakozwe 3:19). Kwihana ni ukumva wicujije ubikuye ku mutima icyaha runaka wakoze. Birakwiriye rero ko umuntu yihana niba yarigeze kugendera mu nzira z’ubwiyandarike, ndetse n’iyo yaba mu rugero runaka ataragize imibereho yanduye mu by’umuco, agomba kwihana. Kubera iki? Kubera ko abantu bose ari abanyabyaha, bityo bakaba bakeneye imbabazi z’Imana (Abaroma 3:23; 5:12). Mbere y’uko wiga Bibiliya, ntiwari uzi icyo Imana ishaka. None se ni gute wari kubaho mu buryo buhuje n’ibyo ishaka kandi utabizi? Iyo ni yo mpamvu kwihana ari ngombwa.

13 Nyuma yo kwihana ugomba no guhinduka cyangwa ‘guhindukira.’ Ugomba gukora ibirenze kwicuza. Uba ugomba kureka inzira wagenderagamo kera maze ukiyemeza umaramaje ko noneho ugiye kujya ukora ibyiza. Kwihana no guhinduka ni intambwe ugomba gutera mbere y’uko ubatizwa.

KWIYEGURIRA IMANA

14 Hari indi ntambwe y’ingenzi ugomba gutera mbere y’uko ubatizwa. Ugomba kwiyegurira Yehova Imana.

15 Iyo wiyeguriye Yehova Imana binyuriye mu isengesho usenze ubivanye ku mutima, umusezeranya ko ari we wenyine uzakorera iteka ryose (Gutegeka 6:15). Ariko se kuki umuntu yakwiyemeza kuba imbata y’Imana? Reka wenda tuvuge ko umusore yaba atangiye kurambagiza umukobwa. Uko agenda arushaho kumumenya no kubona ko afite imico myiza, ni na ko arushaho kumva amukunze. Iyo hashize igihe, birasanzwe ko amubaza niba bashobora kuzabana. Ni iby’ukuri ko ishyingiranwa rizatuma agira inshingano z’inyongera. Ariko urukundo ruzatuma uwo musore atera iyo ntambwe ikomeye.

16 Iyo umaze kumenya Yehova no kumukunda, wumva rwose ugomba kumukorera wivuye inyuma cyangwa se mu buryo busesuye. Umuntu uwo ari we wese ushaka gukurikira Umwana w’Imana Yesu Kristo agomba ‘kwiyanga’ (Mariko 8:34). Twiyanga dukora ku buryo ibyifuzo byacu n’intego zacu bitatubuza kumvira Imana mu buryo bwuzuye. Mbere y’uko ubatizwa rero, gukora ibyo Yehova Imana ashaka ni byo bigomba kuba intego y’ibanze mu buzima bwawe.—1 Petero 4:2.

IKUREMO KO UTAZABISHOBORA

17 Hari abantu banga kwiyegurira Yehova kubera ko bumva batinye gutera intambwe ikomeye nk’iyo. Bashobora gutinya ko nibaba Abakristo biyeguriye Imana izagira icyo ibaryoza. Gutinya ko bizabananira maze bakababaza Yehova bituma bumva ko ibyaba byiza ari uko batamwiyegurira.

18 Uko uzagenda witoza gukunda Yehova, ni na ko uzagenda wumva usunikiwe kumwiyegurira no gukora ibishoboka byose kugira ngo ubeho mu buryo buhuje n’uko wamwiyeguriye (Umubwiriza 5:3). Nyuma yo kwiyegurira Imana, birumvikana ko uzifuza ‘kugenda nk’uko bikwiriye ab’Umwami wacu, umunezeza muri byose’ (Abakolosayi 1:10). Urukundo ukunda Imana ruzatuma utumva ko gukora ibyo ishaka bivunanye. Nta gushidikanya ko uzemeranya n’amagambo intumwa Yohana yanditse agira ati ‘gukunda Imana ni uku: ni uko twitondera amategeko yayo kandi amategeko yayo ntarushya.’—1 Yohana 5:3.

19 Si ngombwa ko uba umuntu utunganye kugira ngo wiyegurire Imana. Yehova azi intege nke zawe kandi ntakwitegaho gukora ibirenze ubushobozi bwawe (Zaburi 103:14). Yifuza rwose ko wagira icyo ugeraho kandi azagushyigikira anagufashe (Yesaya 41:10). Ushobora rwose kwemera udashidikanya ko niwiringira Yehova n’umutima wawe wose “azajya akuyobora inzira unyuramo.”—Imigani 3:5, 6.

GARAGAZA KO WIYEGURIYE IMANA UBATIZWA

20 Gutekereza ku bintu tumaze gusuzuma bishobora gutuma wiyegurira Yehova mu isengesho. Umuntu uwo ari we wese ukunda Imana by’ukuri agomba nanone ‘kwatura agakizwa’ (Abaroma 10:10). Ibyo se wabikora ute?

Ese wamaze kwiyegurira Imana mu isengesho?

Umuntu urimo usenga

21 Menyesha umuhuzabikorwa w’inteko y’abasaza wo mu itorero ryawe ko ushaka kubatizwa. Azakora gahunda maze bamwe mu basaza b’iwanyu basuzumane nawe ibibazo runaka bishingiye ku nyigisho z’ibanze za Bibiliya. Abo basaza nibabona wujuje ibisabwa, bazakumenyesha ko ushobora kubatizwa mu ikoraniro rizakurikiraho.* Ubusanzwe, icyo gihe hatangwa disikuru ivuga muri make icyo umubatizo usobanura. Hanyuma uwatanze iyo disikuru asaba abiteguye kubatizwa bose gusubiza ibibazo bibiri byoroshye kugira ngo ‘bature’ ukwizera kwabo.

22 Umubatizo ni wo ugaragariza abantu bose ko wiyeguriye Imana kandi ko noneho uri umwe mu Bahamya ba Yehova. Abantu babatizwa bibizwa mu mazi uko bakabaye kugira ngo berekane mu ruhame ko biyeguriye Yehova.

ICYO UMUBATIZO WAWE USOBANURA

23 Yesu yavuze ko abigishwa be bagombaga kubatizwa ‘mu izina rya Data wa twese n’Umwana n’umwuka wera’ (Matayo 28:19). Ibyo bisobanura ko ubatijwe aba yemera ubutware bwa Yehova Imana n’ubwa Yesu Kristo (Zaburi 83:19; Matayo 28:18). Aba kandi yemera akamaro n’imikorere y’umwuka wera w’Imana cyangwa se imbaraga ikoresha.—Abagalatiya 5:22, 23; 2 Petero 1:21.

Kubatizwa bigereranywa no gupfa ku bihereranye n’imibereho twari dusanganywe maze tukazukira gukora ibyo Imana ishaka

Umuntu urimo ubatizwa

24 Ariko rero, kubatizwa si ukwibira mu mazi gusa. Ni ikimenyetso kigaragaza ikintu gikomeye cyane. Kwibizwa mu mazi bigereranywa no gupfa ku bihereranye n’imibereho wari usanganywe. Kuburuka mu mazi bigaragaza ko ubu noneho uzukiye gukora ibyo Imana ishaka. Wibuke nanone ko wiyeguriye Yehova Imana ubwe utiyeguriye umurimo runaka, ikintu runaka cyangwa se ngo wiyegurire umuntu cyangwa umuryango runaka. Kwiyegurira Imana kwawe no kubatizwa ni intangiriro y’ubucuti bukomeye uba ugiye kugirana n’Imana, mbese mukagirana imishyikirano myiza.—Zaburi 25:14.

25 Kubatizwa ntibisobanura ko byanze bikunze uzabona agakiza. Intumwa Pawulo yaranditse ati ‘musohoze agakiza kanyu mutinya, muhinda umushyitsi’ (Abafilipi 2:12). Umubatizo ni intangiriro gusa. Ikibazo rero ni ukumenya uko waguma mu rukundo rw’Imana. Igice cyacu cya nyuma kizaguha igisubizo.

ICYO BIBILIYA YIGISHA

  • Umubatizo wa gikristo usaba ko umuntu yibizwa mu mazi wese si ukuyamuminjagiraho.—Matayo 3:16.
  • Intambwe umuntu aba asabwa gutera mbere y’uko abatizwa zihera ku kugira ubumenyi no kugaragaza ko afite ukwizera, hagakurikiraho kwihana, guhinduka no kwiyegurira Imana.—Yohana 17:3; Ibyakozwe 3:19; 18:8.
  • Kugira ngo wiyegurire Yehova ugomba kwiyanga nk’uko n’abantu bakurikiye Yesu biyanze.—Mariko 8:34.
  • Umubatizo ugereranya gupfa ku bihereranye n’imibereho wari usanganywe ukazukira gukora ibyo Imana ishaka.—1 Petero 4:2.

*  Buri gihe iyo Abahamya ba Yehova bagize amakoraniro haba n’umubatizo.


Ibibazo by’icyigisho

1. Ni iki cyatumye umukozi w’ibwami w’Umunyetiyopiya asaba kubatizwa?

2. Kuki wagombye gutangira gutekereza ibyo kubatizwa?

3. (a) Ni iki Yesu yategetse abigishwa be? (b) Umubatizo wo mu mazi ukorwa ute?

4. Umubatizo wo mu mazi ugaragaza iki?

5. (a) Ni iyihe ntambwe ya mbere umuntu agomba gutera kugira ngo yuzuze ibisabwa abakwiriye kubatizwa? (b) Kuki amateraniro ya gikristo ari ngombwa?

6. Ugomba kugira ubumenyi bwa Bibiliya bungana iki kugira ngo ushobore kubatizwa?

7. Kwiga Bibiliya byagombye kukugiraho izihe ngaruka?

8. Ni iki kizagusunikira kubwira abandi ibyo wamenye?

9, 10. (a) Ni bande ushobora guheraho ubabwira ukuri ko muri Bibiliya? (b) Ni iki wakora mu gihe wumva ushaka kwifatanya muri gahunda yo kubwiriza y’Abahamya ba Yehova?

11. Ni irihe hinduka abantu bamwe na bamwe baba bagomba kugira ngo buzuze ibisabwa abakwiriye kwifatanya mu murimo wo kubwiriza?

12. Kuki kwihana ari ngombwa?

13. Guhinduka ni iki?

14. Ni iyihe ntambwe yindi y’ingenzi ugomba gutera mbere y’uko ubatizwa?

15, 16. Kwiyegurira Imana bisobanura iki, kandi se ni iki gisunikira umuntu kubikora?

17. Kuki bamwe bashobora kwifata ntibiyegurire Imana?

18. Ni iki gishobora kugusunikira kwiyegurira Yehova?

19. Kuki utagombye gutinya kwiyegurira Imana?

20. Kuki kwiyegurira Yehova mu isengesho ubwabyo bidahagije?

21, 22. Ni gute ushobora ‘kwatura’ ukwizera kwawe?

23. Kubatizwa ‘mu izina rya Data wa twese n’Umwana n’umwuka wera’ bisobanura iki?

24, 25. (a) Umubatizo ushushanya iki? (b) Ni ikihe kibazo gikeneye kubonerwa igisubizo?

INJIRA