Accessibility setting

Change site language

Change site language

Skip to main menu

Skip to content

Jehovab di ǀHûǀguitimî-aon

“Tsî ǃgâiǂhôas gaosib dis ge ǃhūbaib hoab ai nîra aoǁnâhe.”—Mateub 24:14.

Jehovab ǀhū-ǀgui-timî-aota, tarita?

Sida ge ǂgui ǃhaoti tsi ǃkharagagu gowaga xu ra ǀkhī, xawe ta ge ǀgui ǂâis ǀguisa ūhâ. Hoa xūn ǂam-ai ta ge Jehovaba ra koa bybels ti Elo tsi hoa xun ti kuru aoba. Hoa ǁae ta ge Jesub Xristub ti aiǁgausa ra sao,tsi kaise a ǂnisa Xristeǁi ti ǂgaihesa. Sida hoada ge ǁaeb hoaba khoena Elobmîs tsi ǁîb Gaosib xa ra ǁkhāǁkhā. Jehovab tsi ǁib Gaosib xa ta khoena ra ǁgamba amaga ta ge Jehovab ǀHū-ǀgui-timî-aon ti ra ǂgaihe.

Sida ti ǂhaweba oaǃnâ re. Elobmîsa enternets ai khomai. Sida ǁkhāǁkhāǀgaub tsi ǂgoms xa ǃnasase ǁkhāǁkhāsen re.

 

 

Mari-oǃnâ bybelstudisa ǂgan re

Mari-oǃnâ bybelstudisa ǂgan re sats ǂhabahâ ǁaeb tsi ǃkhaib ai.

Māǂuisa ǂkhanin

Kōre ǀasa māǂuisa ǂkhanina.

Watch Sign-Language Videos

Study the Bible using sign-language videos.