Fanamboarana ny mpamaky efijery

Ho any amin'ny fizarana lehibe

Ho any amin'ny fizarana anatiny

Ho any amin'ny loha hevitra

Hijery ny anatiny

Vavolombelon’i Jehovah

Malagasy

Inona Marina no Ampianarin’ny Baiboly?

Ahalalana ny hevitry ny Baiboly momba ny foto-kevitra samihafa io boky io, ohatra hoe: Nahoana isika no mijaly? Manao ahoana ny maty? Ahoana no hahasambatra ny fianakaviana?

Izao ve no Fikasan’Andriamanitra?

Mieritreritra angamba ianao hoe nahoana no be dia be ny olana. Fantatrao ve fa milaza ny Baiboly hoe hisy fiovana ka mbola hihatsara ny fiainanao?

TOKO 1

Inona no Marina Momba An’Andriamanitra?

Araka ny hevitrao, miahy anao ve Andriamanitra? Resahina ato ny toetrany sy ny fomba anatonana azy.

TOKO 2

Boky avy Amin’Andriamanitra ny Baiboly

Ahoana no anampian’ny Baiboly anao hamaha olana? Nahoana ianao no afaka matoky ny faminaniana ao?

TOKO 3

Inona no Fikasan’Andriamanitra Momba ny Tany?

Ho lasa paradisa araka ny nikasan’Andriamanitra azy tokoa ve ity tany ity? Rahoviana izany no ho tanteraka?

TOKO 4

Iza i Jesosy Kristy?

Nahoana i Jesosy no lazaina hoe Mesia nampanantenaina? Avy aiza izy? Nahoana izy no antsoina hoe Zanak’i Jehovah lahitokana?

TOKO 5

Ny Vidim-panavotana no Fanomezana Tsara Indrindra

Inona no atao hoe vidim-panavotana? Ahoana no handraisanao soa avy amin’izy io?

TOKO 6

Aiza no Misy ny Maty?

Hita ato hoe aiza ny maty ary nahoana no maty ny olona, raha ny Baiboly no jerena.

TOKO 7

Fanantenana Azo Antoka Momba Ireo Havanao Efa Maty

Efa nisy havanao maty ve? Mbola hahita azy ireny ve ianao? Ianaro izay lazain’ny Baiboly momba ny fitsanganana amin’ny maty.

TOKO 8

Inona ny Fanjakan’Andriamanitra?

Maro no mahay an’ilay vavaka nampianarin’ny Tompo. Inona no dikan’ilay hoe: “Ho tonga anie ny fanjakanao”?

TOKO 9

“Andro Farany” ve Izao Iainantsika Izao?

Diniho ny zava-mitranga sy ny toetran’ny olona, izay mampiseho fa efa “andro farany” izao, araka ny lazain’ny Baiboly.

TOKO 10

Manan-kery eo Amin’ny Fiainantsika ve ny Anjely?

Miresaka momba ny anjely sy ny demonia ny Baiboly. Tena misy ve izy ireny? Manan-kery eo amintsika ve izy ireny?

TOKO 11

Nahoana Andriamanitra no Mamela ny Fijaliana Hisy?

Maro no manome tsiny an’Andriamanitra, noho ny fijaliana. Ahoana ny hevitrao? Fantaro ny antony lazain’Andriamanitra fa mampisy ny fijaliana.

TOKO 12

Fomba Fiaina Mampifaly An’Andriamanitra

Azo atao ny manana fiainana mampifaly an’Andriamanitra. Afaka ny ho namany ianao.

TOKO 13

Ny Fiheveran’Andriamanitra ny Aina

Ahoana no fiheveran’Andriamanitra ny fanalana zaza sy ny fampidiran-dra ary ny ain’ny biby?

TOKO 14

Ahoana no Hahasambatra ny Fianakavianao?

Be fitiavana i Jesosy ka modely ho an’ny mpivady sy ny ray aman-dreny ary ny zanaka. Inona no ianarantsika avy aminy?

TOKO 15

Fivavahana Ankasitrahan’Andriamanitra

Diniho ireo zavatra enina amantarana an’ireo manaraka ny fivavahana marina.

TOKO 16

Miandania Amin’ny Fivavahana Marina

Inona no olana mety hitranga rehefa manazava ny finoanao ianao? Ahoana no hanaovana izany nefa tsy hahatezitra ny hafa?

TOKO 17

Manatòna An’Andriamanitra Amin’ny Alalan’ny Vavaka

Mihaino ny vavaka ataonao ve Andriamanitra? Fantaro izay lazain’ny Baiboly momba ny vavaka, mba hamaliana izany.

TOKO 18

Ny Batisa sy ny Fifandraisanao Amin’Andriamanitra

Inona avy ny dingana mila atao alohan’ny batisa? Fantaro ny dikan’ny batisa sy ny fomba anaovana azy.

TOKO 19

Mitoera ao Amin’ny Fitiavan’Andriamanitra

Ahoana no ampisehoantsika fa tia sy mankasitraka izay nataon’Andriamanitra ho antsika isika?

FANAZAVANA FANAMPINY

Ny Fampiasana ny Anaran’Andriamanitra sy ny Dikany

Nahoana no nesorina tao amin’ny Baiboly maro ny anaran’Andriamanitra? Tena ilaina ve ny mampiasa azy io?

FANAZAVANA FANAMPINY

Naminany ny Fiavian’ny Mesia i Daniela

Nolazain’Andriamanitra 500 taona mialoha ny fotoana marina hahatongavan’ny Mesia. Ianaro ao izany.

FANAZAVANA FANAMPINY

Jesosy Kristy: Ilay Mesia Nampanantenaina

Tanteraka tamin’i Jesosy ny faminaniana rehetra momba ny Mesia. Hamarino ao amin’ny Baibolinao fa tanteraka amin’ny an-tsipiriany izy ireny.

FANAZAVANA FANAMPINY

Ny Marina Momba ny Ray, ny Zanaka, ary ny Fanahy Masina

Maro no mino fa mampianatra ny Baiboly hoe telo izay iray Andriamanitra. Marina ve izany?

FANAZAVANA FANAMPINY

Nahoana ny Tena Kristianina no Tsy Mampiasa Lakroa?

Maty teo amin’ny lakroa tokoa ve i Jesosy? Avelao ny Baiboly hamaly izany.

FANAZAVANA FANAMPINY

Manome Voninahitra An’Andriamanitra ny Fankalazana ny Sakafo Harivan’ny Tompo

Nasaina hankalaza ny Fahatsiarovana ny nahafatesan’i Kristy ny Kristianina. Rahoviana izany no atao ary ahoana no anaovana azy?

FANAZAVANA FANAMPINY

Manana Fanahy Tsy Mety Maty Tokoa ve ny Olona?

Maro no mihevitra fa manana fanahy tsy mety maty ny olona. Inona no lazain’ny Tenin’Andriamanitra momba izany?

FANAZAVANA FANAMPINY

Inona no Atao hoe Sheola sy Hadesy?

Misy Baiboly mandika ny hoe Sheola sy Hadesy amin’ny hoe “fasana” sy “afobe.” Inona no tena dikan’ny hoe Sheola sy Hadesy?

FANAZAVANA FANAMPINY

Inona no Atao hoe Andro Fitsarana?

Fantaro hoe nahoana ny Andro Fitsarana no hitondra soa ho an’ny olona tsy mivadika.

FANAZAVANA FANAMPINY

1914: Taona Miavaka ao Amin’ny Faminanian’ny Baiboly

Inona no porofo ara-baiboly mampiseho fa taona miavaka ny 1914?

FANAZAVANA FANAMPINY

Iza i Mikaela Arkanjely?

Miresaka momba an’io arkanjely tena mahery io ny Baiboly. Fantaro ny momba azy sy izay ataony izao.

FANAZAVANA FANAMPINY

Inona no Atao hoe “Babylona Lehibe”?

Miresaka momba ny vehivavy iray antsoina hoe “Babylona Lehibe” ny Apokalypsy. Vehivavy ara-bakiteny ve izy io? Inona no lazain’ny Baiboly momba azy?

FANAZAVANA FANAMPINY

Teraka Volana Desambra ve i Jesosy?

Fantaro ny toetrandro tamin’ny fotoana nahaterahan’i Jesosy. Inona no dikan’izany?

FANAZAVANA FANAMPINY

Tokony Hankalaza Fety ve Isika?

Ahoana no niandohan’ny fety maro fahita ankehitriny? Mety tsy hampoizinao ny valin’izany.