Geri Afa Isuzuri Ojazu

Mi mu e'yo angiri angiri 'diyi ma alea

Mi mu e'yo were were 'diyi ma alea

Mi mu e'yo alenia 'diyi ma alea

Mi mu e'yo alenia ria

'Ba Yehova ma E'yo Eti Nzepi 'Diyi

Lugbara

E’yo Ada Biblia ni Imba ri Ngoni?