Nghee to dulu okuhoololola okulesha ile okuhalesha ko-sceen

Hoolola elaka olo wa hala

Hoolola elaka olo wa hala

Inda kelandulafano lotete

Inda koshikalimo

Eendombwedi daJehova

Oshikwanyama
 • Ondombwedi tai udifa etumwalaka lOmbibeli moParis, moFrance, popepi nOmulonga waSeine

  Ouyelele pauxupi—France

  • Ovakalimo—63 703 000

  • Ovakalele ovo hava hongo Ombibeli—124 674

  • Omaongalo—1 619

  • Ondombwedi yaJehova keshe oi na okuudifila ovanhu—511

 • Ouyelele pauxupi—Chile

  • Ovakalimo—17 556 815

  • Ovakalele ovo hava hongo Ombibeli—75 351

  • Omaongalo—906

  • Ondombwedi yaJehova keshe oi na okuudifila ovanhu—233

   

 • Eendombwedi tadi konakona Ombibeli naumwe peumbo oshali, tadi longifa embo Ombibeli otai hongo lela shike?, moAtoll Apataki, moFrench Polynesia

  Ouyelele pauxupi—French Polynesia

  • Ovakalimo—271 000

  • Ovakalele ovo hava hongo Ombibeli—2 914

  • Omaongalo—35

  • Ondombwedi yaJehova keshe oi na okuudifila ovanhu—93

 • Ouyelele pauxupi—Zambia

  • Ovakalimo—14 371 301

  • Ovakalele ovo hava hongo Ombibeli—170 861

  • Omaongalo—2 594

  • Ondombwedi yaJehova keshe oi na okuudifila ovanhu—84

   

PATULULA

“Evangeli eli louhamba otali udifilwa ounyuni aushe.”—Matthew 24:14.

PATA

“Evangeli eli louhamba otali udifilwa ounyuni aushe.”—Matthew 24:14.

“Evangeli eli louhamba otali udifilwa ounyuni aushe.”—Matthew 24:14.

SEPTEMBA 2014 OSHUNGONANGELO

Eendombwedi daJehova odo oolyelye?

Otwa dja momaputuko nomomihoko di lili naku lili, ndele otwa hangana molwaashi otu na omalalakano a faafana. Komesho yaaishe, otwa hala okufimanekifa Jehova, Kalunga oo a popiwa mOmbibeli noku li Omushiti woinima aishe. Ohatu kendabala ngaashi hatu dulu okuhopaenena Jesus Kristus notu udite etumba eshi tu li Ovakriste. Keshe umwe womufye ohe liyambe, ta longifa efimbo laye mwene, opo a kwafele ovanhu ve lihonge kombinga yOmbibeli nosho yo Ouhamba waKalunga. Ohatu ifanwa Eendombwedi daJehova molwaashi ohatu yandje oundombwedi, ile tu tye, ohatu popi kombinga yaJehova Kalunga nosho yo Ouhamba waye.

Kala wa manguluka okukonga ouyelele konhele yetu yokointaneta. Oto dulu okulesha ko Ombibeli. Oto dulu yo okulihonga shihapu kombinga yetu nosho yo yeitavelo letu konhele yetu yokointaneta.

 

Ino hala ekonakonombibeli?

Lihonga oshili yOmbibeli pefimbo noponhele oyo tai ku wapalele.

Konga ouvidio

Konga momusholondodo wouvidio vetu kointaneta.

Tala ouvidio velaka lokuudika

Konakona Ombibeli to longifa ouvidio velaka lokuudika.