Nghee to dulu okuhoololola okulesha ile okuhalesha ko-sceen

Hoolola elaka olo wa hala

Hoolola elaka olo wa hala

Inda kelandulafano lotete

Inda koshikalimo

Eendombwedi daJehova

Oshikwanyama
 • Eendombwedi daJehova tadi yandje okafo Oshike tashi dulu okukwafela oukwaneumbo u kale wa hafa? moEbeltoft, moDenmark

  Ouyelele pauxipi—Denmark

  • Ovakalimo—5 639 719

  • Ovakalele ovo hava hongo Ombibeli—14 664

  • Omaongalo—178

  • Ondombwedi yaJehova keshe oi na okuudifila ovanhu—385

 • Eendombwedi daJehova tadi udifile omuyuli weeshi etumwalaka lOmbibeli petale laNokoué, moBenin

  Ouyelele pauxupi—Benin

  • Ovakalimo—10 703 000

  • Ovakalele ovo hava hongo Ombibeli—12 167

  • Omaongalo—175

  • Ondombwedi yaJehova keshe oi na okuudifila ovanhu—880

 • Eendombwedi daJehova tadi kundafana Ombibeli nomukalimo womoRio de Janeiro, pomunghulofuta woCopacabana, moBrazil

  Ouyelele pauxupi—Brazil

  • Ovakalimo—203 067 835

  • Ovakalele ovo hava hongo Ombibeli—794 766

  • Omaongalo—11 562

  • Ondombwedi yaJehova keshe oi na okuudifila ovanhu—256

 • Eendombwedi daJehova tadi udifa kombinga yOuhamba waKalunga, moAburi, moGhana

  Ouyelele Pauxupi—Ghana

  • Ovakalimo—26 781 812

  • Ovakalele ovo hava hongo Ombibeli—125 443

  • Omaongalo—1 757

  • Ondombwedi yaJehova keshe oi na okuudifila ovanhu— 213

PATULULA

“Evangeli eli louhamba otali udifilwa ounyuni aushe.”—Matthew 24:14.

PATA

“Evangeli eli louhamba otali udifilwa ounyuni aushe.”—Matthew 24:14.

“Evangeli eli louhamba otali udifilwa ounyuni aushe.”—Matthew 24:14.

Eendombwedi daJehova odo oolyelye?

Otwa dja momaputuko nomomihoko di lili naku lili, ndele otwa hangana molwaashi otu na omalalakano a faafana. Komesho yaaishe, otwa hala okufimanekifa Jehova, Kalunga oo a popiwa mOmbibeli noku li Omushiti woinima aishe. Ohatu kendabala ngaashi hatu dulu okuhopaenena Jesus Kristus notu udite etumba eshi tu li Ovakriste. Keshe umwe womufye ohe liyambe, ta longifa efimbo laye mwene, opo a kwafele ovanhu ve lihonge kombinga yOmbibeli nosho yo Ouhamba waKalunga. Ohatu ifanwa Eendombwedi daJehova molwaashi ohatu yandje oundombwedi, ile tu tye, ohatu popi kombinga yaJehova Kalunga nosho yo Ouhamba waye.

Kala wa manguluka okukonga ouyelele konhele yetu yokointaneta. Oto dulu okulesha ko Ombibeli. Oto dulu yo okulihonga shihapu kombinga yetu nosho yo yeitavelo letu konhele yetu yokointaneta.

 

Ino hala ekonakonombibeli?

Lihonga oshili yOmbibeli pefimbo noponhele oyo tai ku wapalele.

Konga ouvidio

Konga momusholondodo wouvidio vetu kointaneta.

Tala ouvidio velaka lokuudika

Konakona Ombibeli to longifa ouvidio velaka lokuudika.